Променен е Устройственият правилник на Агенцията за хората с увреждания

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Чрез измененията функционалната отговорност на административните звена на агенцията се привеждат в съответствие със Закона за хората с увреждания, който влезе в сила от 1 януари 2019 г.

Разпоредбите на закона регламентират нови функции и дейности на АХУ. Те са свързани с участието на агенцията в механизма по координация в областта на политиката за правата на хората с увреждания, както и с разработването на програми и финансиране на мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания и осъществяване на контролна дейност. Цялата публикация „Променен е Устройственият правилник на Агенцията за хората с увреждания“