Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се състои на 28-ми март

Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се проведе на 28.03.2019 г. от 17.30 ч. Заседанията на постоянните комисии към ОбС- Пирдоп  ще бъдат проведени  на 26.03.2019 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на  ОбА – Пирдоп. Дневният ред, по който ще взимат решения пирдопските общински съветници е следният:

1. Докладна записка относно: Отчет-анализ за дейността на полицейски и младши полицейски инспектори от РУ МВР-Пирдоп, обслужващи 01 район- Община Пирдоп, през 2018 г.2. Докладна записка относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пирдоп за 2020 г.

3. Докладна записка относно: Приемане на Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп през 2018г. и „Общински план  за младежта  за 2019 година.“

4. Докладна записка относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София.

5. Докладна записка относно: Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост.

6. Допълнение и изменение на Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пирдоп.

7. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваем търговски обект в част от УПИ II- „ За парк“ в кв. 80, гр. Придоп.

Материалите за сесията са предоставени на гражданите на сайта на Община Пирдоп.