ОбС-Златица ще променя предназначението на имоти, за да мине през тях газопровода за завода???

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков е насрочил редовно заседание на ОбС-Златица за 29.10.2020 г. (четвъртък) от 17.00 ч. в големия салон на НЧ „Христо Смирненски“. Проектът за дневен ред на заседанието включва 10 точки, като точка 10 е: Промяна характера на собствеността на имоти – публична общинска собственост. Докладната записка е внесена от кметът инж. Стоян Генов.

Златишките общински съветници следва да вземат решение да променят вида собственост на 29 имота, които предимно са с горски характер (горски пътища), селскостопански пътища и за водностопанско хидромелиоративно съоръжение. Обявяването на тези 29 имота за частна общинска собственост най-вероятно ще доведе до тяхната продажба за изграждане върху тях на трасето на националния уж газопровод, който следва да захрани частното предприятие „Аурубис България“ АД – Пирдоп. От докладната записка не става ясно дали тези имоти ще могат да бъдат използвани от гражданите и доколко същите и Община Златица ще бъде компенсирана заради това, че имоти, предназначени за горско и селско стопанство ще бъдат компрометирани???

В проектът за дневен ред на заседанието в Златица са включени още:
– отчети на читалищата в Карлиево и Петрич за 2019 г.; Отчет за дейността на работата на Участък „Полиция“ за периода 01.07.2020 г. – 01.10.2020 г.; Отчет по изпълнение на Бюджет 2019 г.; Създаване на степендиантска програма за кандидат-студенти, живущи на територията на Община Златица; Използване на бюджетни средства за облагородяване на терена на бившия градски стадион; продажба на общински поземлени имоти за ниско застрояване; разглеждане на заявления за отпускане на финансова еднократна помощ.