„ГД Лес“ ЕООД – Карлиево иска да произвежда дървени въглища в Църквище

В Община Златица е постъпило инвестиционно предложение от „ГД Лес“ ЕООД – с. Карлиево с управител Георги Дамянов за „Изграждане на нова инсталация за производство на дървени въглища по реторен способ„. Предвидено е инсталацията да се реализира на площадка под наем, находяща се в с. Църквище – земеделска територия. Теренът е собственост на Павел Матев и е с площ 4403 кв. м.

Предвидено е инсталацията да се състои от една камера за карбонация с периодично действие, една пещ за подгряване и изгаряне на парогазовите смеси, неразтворими смоли и катрани от пиролизната камера, площадка за приемане и подготовка на дървесината и площадка за сортиране и складиране на готовата продукция.

Предвижда се на площадката първоначално да бъде монтирана една инсталация, с опция на по-късен етап да се поставят още два броя. Общият производствен капацитет ще бъде 4 тона на месец дървени въглища.

Очаква се изпускане на вредни емисии във въздуха, които според уведомлението на инвеститора „ГД Лес“ ЕООД – щели да отговарят на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

В заключение, в направеното Уведомление за ИП се твърди, че „производството на дървени въглища е не само финансово изгодно, но и бизнес идея, която е полезна за природата. Технологиите му за производство непрекъснато се усъвършенстват. Благодарение на развитието на науката и технологията беше възможно да се установи производството на екологично чист продукт, който не вреди на околната действителност дори при изгаряне“.

От направеното уведомление не става ясно отчетен ли е кумулативният ефект при замърсяването на атмосферния въздух предвид близко стоящите няколко съоръжения, изпускащи вредни емисии и замърсители на въздуха, водите и почвите (комини, хвостохранилища)? Не става ясно и откъде ще бъде набавяна суровината – чрез изсичане на местните гори, или изсичането на гори в други населени места и общини?

Доколко е удачно за производството на един екологично чист продукт, да се изпускат вредни емисии и да се изсичат гори, това е друг въпрос, на който следва гражданите на Община Златица да получат съответен адекватен отговор. И самите те да преценят нуждае ли се Община Златица от подобно производство на своя територия? Не става ясно доколко изпълнението на това ИП ще се съобразява с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и ще извършва качествен контрол по изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух? И по какъв начин ще се спазва Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси?

А какво ли значи „околна действителност“ и каква е тя в Църквище и Средногорието, предстои да разберем от разясненията на инвеститора на обществено обсъждане, организирано от Община Златица в село Църквище?