В Челопеч стартираха реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи

На връх Еньовден (24.06.2024 г.) в село Челопеч официално стартира изпълнението на стратегически проект по „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в урбанизираната територия на община Челопеч“. Той ще бъде финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.021.

За да върви „по вода“ качественото изпълнение на заложените дейности и СМР, изпълнението на проекта започна с менче вода и китка, като водата лисна лично председателя на ОбС-Челопеч Димитър Въжаров. Бутилката с шампанско бе хвърлена от инж. Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч, който си пожела всички заедно – изпълнители и възложители да се поздравят с успешната реализация на заложените по проекта дейности.

Проектът предвижда рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения по следните улици в село Челопеч:
ул. „Димчо Дебелянов“
– ул. „Калето“
– бул. „Мургана“ (запад – над ЖП)
– бул. „Мургана“ (запад – под ЖП)
– ул. „Опълченска“
– ул. „Генерал Дендевил“
– ул. „Омуртаг“
– ул. „Бачо Киро“
– ул. „Изгрев“
– ул. „Иван Сираков“
– ул. „Хан Аспарух“
– ул. „Славчо Вълков“
– ул. „Хан Крум“
– ул. „Цар Самуил“
– ул. „Липа“ул. „Цвятко Кънчев“
– ул. „Никола Вапцаров“, участък североизточно от О.Т. 64 до край на регулация (тупик ул. „Стара планина“); участък от О.Т. 171 до О.Т. 195; участък от О.Т. 195 до южно след О.Т. 240; участък от О.Т. 239 до О.Т. 238.

Проектант на проекта е „Стерапроект“ ЕООД. На същото дружество е възложен и авторският надзор. Строителен надзор по изпълнението ще извършва „Т7-консулт“ ЕООД. За изпълнител е избрано „НСК-София“ ЕООД.