Близо 350% увеличение на такса смет в Златица

Магдалена Иванова втори път внася предложение за драстично увеличение на таксата за битови отпадъци. Като мотив за прекомерното завишаване е увеличените разходи на общината заради регионалното депо.

Таксата битови отпадъци в община Златица се определя на база данъчна оценка, без оглед на това, че в едно жилище с площ 60 кв. м. живее и генерира отпадъци 4-членно семейство, а в друго жилище със същата площ живее и генерира отпадъци 10-членно семейство.

Въпреки видимата несправедливост, Магдалена Иванова предлага и през 2018 г. да се запази базата за определяне на таксата, независимо, че законово би следвало същата да е на принципа „замърсителя плаща”, т.е. всеки жител да заплаща такса битови отпадъци съобразно генерираните от него такива.

Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси в Община Златица размерът на таксата за битови отпадъци се определя от четири компонента – за всяка услуга по отделно, в това число: Компонент „Поддръжка на депо”, в който са включени и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Тези отчисления са събирани от гражданите през годините, но наша проверка установи, че средствата не са превеждани в сметката на РИОСВ. Липсва отговор от страна на Магдалена Иванова дали отчисленията присъстват в сметката на Община Златица. Коментар за тези отчисления направи кмета на Община Пирдоп Ангел Геров по време на сесия на ОбС-Пирдоп, който също обясни, че парите от отчисленията, които трябвало да бъдат преведени и които са нужни за рекултивацията на старото сметище, ги няма.

Съгласно Справка от РИОСВ от община Златица за периода 01.01.2011 г. – 31.03.2017 г. би следвало да са постъпили 660 872,23 лв. Преведени са едва 16 868,06 лв.:

По чл. 60 от ЗОУ – 417,66 лв. за 2017 г.

По чл. 64 от ЗОУ – 10 000 лв. за 2016 г. и 6450,40 лв. за 2017 г.

До момента общият размер на такса битови отпадъци за физически лица е 1,5 промила, като предложението на общинска администрация е да се завишат компонентите и таксата да се промени на 5 промила през 2018 г. Във внесената докладна записка от Магдалена Иванова е записано още: „В селата на община Златица данъчните оценки на имотите са ниски и затова предложението ни за там е 6 промила”.

За юридическите лица таксата е завишена на 5,2 промила още през 2013 г., като предложението на кметицата Иванова „цели уеднаквяване размера за всички данъчно-задължени лица, тъй като ефектът от нейното прилагане се ползва от всички”.

Цели се акумулиране на допълнителни средства в размер на около 80 хиляди лева, от които да се заплаща на РИОСВ???

На предишното свое заседание ОбС-Златица отхвърли направеното предложение на Магдалена Иванова, като против гласуваха: Димитринка Савовска, Динчо Рашев, Елена Герасимова, Димитър Димитров, Аделина Павлова, Десислава Айгърова и Асен Плахов. Съветниците се мотивираха публично в свое писмо до медиите:

„НЕ ПОДКРЕПИХМЕ направеното от кмета на община Златица предложение за драстично увеличение размера на такса битови отпадъци за 2018 г., както и приемане на План-сметката за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2018 г. Предлаганото увеличение е с близо 350%. Като пример посочваме: „Ако за апартамент с данъчна оценка 8000,00 лв. за 2017 г. таксата битови отпадъци е била 12,00 лв., то за 2018 г. тя трябва да бъде 40,00 лв.”. Така и не стана ясно кое налага подобно драстично увеличение. Стана ясно само, че сметката на общината, в което би следвало от такса битови отпадъци да има натрупани достатъчно средства, е почти празна“.

Драстичното увеличение, предложено от Магдалена Иванова, подкрепиха съветниците: Веселин Тинчев, Тодор Чомпалов, Стоянка Балова, Стефан Попов, Даниел Йорданов и Стоян Генов.

Предстои ново обсъждане и гласуване. Днес от 17.00 ч. ще се състои заседание на ОбС-Златица. Как ще гласуват съветниците този път и дали ще се съгласят гражданите на Община Златица да заплащат непосилни за тях такси за битови отпадъци, предстои да разберем.