На 24-ти май в Чавдар откриха физкултурен салон и компютърен кабинет

В светлият празник на Българската азбука, просвета и култура – 24-ти май, в Община Чавдар тържествено откриха физкултурен салон, обновено фоайе на училището и компютърен кабинет. Тържеството на буквите, на словото и просветното дело в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ бе колоритно и изпъстрено с изпълненията на учениците, обогатено с поздравителни адреси от приятели и спонсори на училището, похвални слова от кмет и гости.

Цялата публикация „На 24-ти май в Чавдар откриха физкултурен салон и компютърен кабинет“

„Първа копка“ за изграждане на физкултурен салон в Антон

На 17.02.2021 г. бе направена „първа копка“ и тържествено открита строителна площадка за „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Изграждането на физкултурният салон е с осигурено финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Процедурата е чрез подбор -BG06RDNP001-7.005 – „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“.

Цялата публикация „„Първа копка“ за изграждане на физкултурен салон в Антон“

Община Антон осигури средства за изграждането на физкултурен салон с топла връзка

С решение № 154, взето на редовно заседание на ОбС-Антон, проведено на 08.01.2021 г., антонските съветници упълномощават кмета Андрей Симов да подпише Запис на заповед в размер на 240 525,56 лева за 100% обезпечение авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проект „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към училище „Св. Св. Кирил и Методий“, сключен между Община Антон и Държавен фонд „Земеделие“.

Цялата публикация „Община Антон осигури средства за изграждането на физкултурен салон с топла връзка“

Община Антон откри процедура за изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Община Антон обяви обществена поръчка чрез процедура: публично състезание за „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Правното основание е чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Цялата публикация „Община Антон откри процедура за изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий““

Община Антон подписа договор за изграждане на физкултурен салон

На 03.05.2019 г. в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ Кмета на Община Антон – инж. Стоян Гарчев подписа административен договор за Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цялата публикация „Община Антон подписа договор за изграждане на физкултурен салон“