ОбС-Пирдоп ще заседава на 27-ми април от 17.30 ч.

Председателят на ОбС-Пирдоп г-н Васил Кафеджиев е свикал редовно заседание на ОбС-Пирдоп на 27-ми април 2023 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“. Предложението за Дневен ред включва 13 точки, сред които:

Цялата публикация „ОбС-Пирдоп ще заседава на 27-ми април от 17.30 ч.“

Златишките съветници ще гласуват заплатата на кмета на 29-ти януари

Редовно заседание № 4 на ОбС-Златица е свикано на 29.01.2020 г. от 17.00 ч. и ще се проведе отново в неудобната малка зала на НЧ „Христо Смирнески“ в Златица. В проекта за дневен ред са включени за дискутиране 16 точки, най-важни от които:
– Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Златица;
– Предварително съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост за ПУП-ПП  за обект „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“; Цялата публикация „Златишките съветници ще гласуват заплатата на кмета на 29-ти януари“

Редовни заседания на ОбС – Челопеч, Мирково и Пирдоп

Предстоят заседания на общинските съвети на Челопеч, Мирково и Пирдоп.

Челопешките общински съветници ще заседават днес, 27.02.2019 г., от 17.30 ч. В дневния ред на сесията са включени 5 точки. ОбС-Челопеч ще определи маломерни имоти, които да се отдават под наем; отпускане на финансова помощ за оперативно лечение; отчета за 2018 г. на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; вътрешни правила за организация реда и проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС-Челопеч; други. Цялата публикация „Редовни заседания на ОбС – Челопеч, Мирково и Пирдоп“

Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица

За 04.02.2019 г. е свикано извънредно заседание на ОбС-Златица, което ще се проведе от 17.00 ч. в златишкото читалище. В дневният му ред на пръв поглед няма нищо извънредно. Основна точка се очертава приемането на бюджета на общината за 2019 г. – в окончателен вариант, както това се случва във всички общини от страната по това време на годината. Цялата публикация „Предстои извънредно заседание на ОбС-Златица“

На 31-ви януари ОбС-Пирдоп ще разглежда Бюджет 2019

rrem

Обявен е дневният ред за редовното заседание на ОбС-Пирдоп, което ще се състои на 31.01.2019 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869 г.“. В него освен приемане на бюджета на Община Пирдоп за 2019 г., са включени за разглеждане и списъци на общинските гаражи и общинските жилища в гр. Пирдоп; отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд; предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за ползване; информация относно изготвяне План за действие за общинските концесии; намерение на общината да кандидатства по процедура, касаеща „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания; предложение за поставяне на скулптурна композиция на емблематичните Влайкови герои – Райка и Ненко от повестта „ Дядовата Славчова унука“ в пространството около паметника на Тодор Влайков в кв. 127 по плана на гр. Пирдоп. Цялата публикация „На 31-ви януари ОбС-Пирдоп ще разглежда Бюджет 2019“

ОбС-Златица ще заседава на 15-ти януари

Обявеният дневен ред на редовното заседание № 58 на златишките общински съветници е следният:

1. Изказвания, питания, становища на общински съветници и граждани.

2. Разглеждане на докладна записка относно: Удостояване на инж. Тодор Георгиев Чомпалов със званието „Почетен гражданин на Община Златица“ – докладва г-жа Елена Герасимова. Цялата публикация „ОбС-Златица ще заседава на 15-ти януари“

Извънредно на Бабинден ОбС-Пирдоп ще разисква местните данъци и такси

ОбС-Пирдоп ще заседава извънредно на 8-ми януари 2019 г. заради докладна записка, внесена от кмета Ангел Геров относно: Промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци.

Мотивите за промяната, която се очаква да бъде приета от общинските съветници са на база промени в Закона за местните данъци и такси и Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 01.01.2019 г. и по-конкретно във връзка с промени в разпоредбите на Раздел IV, Глава втора от Закона за местните данъци и такси. Целта е привеждането на пирдопската наредба в съответствие с националното законодателство. При определянето на местните данъци за леки и товарни автомобили, данъкът следва да се състои от два компонента – имуществен и екологичен.

На заседанието на ОбС-Пирдоп ще стане ясно как промяната ще повлияе върху размера на данъците и таксите за пирдопчани и дали ще има увеличение на същите.

ОбС-Пирдоп ще заседава в Душанци

Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се състои на 29.11.2018 г. (четвъртък) от 17.30 ч. в заседателната зала на Кметство Душанци. В Дневният ред почти не фигурират точки, които пряко касаят кметството, затова и граждани изразяват недоумението си защо именно тази сесия ще се състои в Душанци – далеч от по-голямата част от жителите на общината.

В Дневният ред са включени за разглеждане: Цялата публикация „ОбС-Пирдоп ще заседава в Душанци“

Предстоящи заседания на ОбС-Златица и ОбС-Пирдоп

Общинските съвети на Златица и Пирдоп насрочиха свои заседания съответно за 20.02.2018 г. и 22.02.2018 г.

ОбС-Златица ще заседава при Дневен ред почти идентичен на тези от последните две-три заседания. На 20.02.2018 г. от 17.00 ч. на редовното 41-во заседание на съветниците, отново ще бъдат разглеждани внесените от кметицата Магдалена Иванова докладни записки: Цялата публикация „Предстоящи заседания на ОбС-Златица и ОбС-Пирдоп“

Предстои заседание на Постоянните комисии в Пирдоп

Днес, 23.01.2018 г., в заседателната зала на ОбС-Пирдоп от 16.00 ч. ще се проведе съвместно заседание на всички Постоянни комисии към Общинския съвет. Дневният ред е идентичен с обявения дневен ред за провеждане на редовното заседание на ОбС-Пирдоп, насрочено за 25.01.2018 г. Припомняме на гражданите, че всички те имат право и възможност да присъстват както на комисиите, така и на самото заседание, като отправят своите питания и предложения към общинските съветници.