Еко-проект за 885 хиляди лева ще изпълняват в Челопеч

Вчера В МОСВ вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и инж. Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч подписаха договор за изпълнението на проект на стойност 885 хиляди лева, насочен към намаляване на вредните емисии и адаптация към климатичните промени. Той ще се финансира по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Цялата публикация „Еко-проект за 885 хиляди лева ще изпълняват в Челопеч“

Успешно изпълнение на проекта за изграждане на зони за отдих в Антон

ОбА-Антон информира жителите на общината, че вече е приключило изпълнението на проект „Изграждане на зони за отдих село Антон, област Софийска“, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 Г.” НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” ФИНАНСИРАНИ ОТ МОСВ, ПУДООС.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 10 770,00 ЛЕВА, СОБСТВЕНО ФИНАНСИРАНЕ – 770,00 ЛЕВА.

Цялата публикация „Успешно изпълнение на проекта за изграждане на зони за отдих в Антон“

В Антон ще изграждат зони за отдих по кампания за чиста околна среда

Община Антон се включи Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” организирана от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Средногорската община кандидатства с проект: „Изграждане на зони за отдих в село Антон, област Софийска“ на обща стойност: 10 770,00 лв. Част от средствата за собствено финансиране (790,00 лв.), а 9980,00 лв. ще бъдат отпуснати от ПУДООС.

Цялата публикация „В Антон ще изграждат зони за отдих по кампания за чиста околна среда“

Ангел Геров: Община Чавдар ползва челния опит на община Пирдоп, защото идеята за това разделно събиране беше лично моя

На редовното заседание на ОбС-Пирдоп, състояло се на 28.01.2021 г. съветник Анна Нейкова – Райкова зададе на кмета на общината Ангел Геров въпрос относно разделното събиране на отпадъци и откритата сепарираща инсталация на депото в Златица:

Анна Нейкова – Райкова

Г-н кмете, моят въпрос е по повод предишното Ви изявление – за компостиращата инсталация. Вие казахте, че тя е и сепарираща. Това означава ли, че няма да има разделно събиране на отпадъци в града? Или, ако има разделно събиране на отпадъци, каква е готовността на община Пирдоп да организира такова на територията на общината? Защото това е страхотен проблем.

Цялата публикация „Ангел Геров: Община Чавдар ползва челния опит на община Пирдоп, защото идеята за това разделно събиране беше лично моя“

Откриха компостиращата инсталация в Златица

На 27-ми януари от 14.00 ч. се състоя тържествената церемония по изпълнение на проект “Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица” – най-големият интегриран проект между седемте средногорски общини.

Цялата публикация „Откриха компостиращата инсталация в Златица“

СТАРТИРА РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА СМЕТИЩЕТО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

На 21.12.2020 г. в Челопеч се състоя „първа копка“ по проект: BG16M1OP002-2.010-0055 „Рекултивация на депо – Челoпеч”, финансиран по  процедурата  за  изпълнение  на  укрепителни  и превантивни   мерки   и   дейности   по   процедура   BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по  Приоритетна  ос  „Отпадъци“  на  ОП  „Околна  среда 2014 – 2020 г. с АДБФП № Д-34-62/24.06.2020 г. подписан между МОСВ и Община Челопеч.

Цялата публикация „СТАРТИРА РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА СМЕТИЩЕТО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ“

Природните забележителности Фрън кая, Деликли кая и Червени камък в Челопеч са предложени за защитени територии

В рамките на конкурс „Застъпници на природата“, организиран от „Асоциацията на парковете в България“ и Сдружение за дивата природа „Балкани“, са направени общо 19 предложения за нови защитени територии и вековни дървета, сред които попадат и челопешките природни забележителности Фрън кая, Деликли кая и Червени камък, намиращи се над село Челопеч в Стара планина.

Фрън кая
Цялата публикация „Природните забележителности Фрън кая, Деликли кая и Червени камък в Челопеч са предложени за защитени територии“

МОСВ набира проектни предложения за повишаване способността на местните общности да намаляват вредните емисии в атмосферния въздух

На 21 Юли 2020 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита покана №3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Програмата се финансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Цялата публикация „МОСВ набира проектни предложения за повишаване способността на местните общности да намаляват вредните емисии в атмосферния въздух“