Коалиция за устойчиво развитие с публичен доклад за дейността си

Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и в него са описани дейностите на Сдружението, насочени към устойчивото развитие, опазване на околната среда, гражданско участие в процеса на вземане на решения, възможностите за финансиране на НПО в Р България и други. Цялата публикация „Коалиция за устойчиво развитие с публичен доклад за дейността си“