„Аурубис“ с промяна във вида и количеството на съхраняваните опасни вещества

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) „Аурубис България“ обявява открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС заради газификацията на промишлената площадка и промяна във вида и количеството на опасните вещества, които се съхраняват на територията на завода.

Цялата публикация „„Аурубис“ с промяна във вида и количеството на съхраняваните опасни вещества“

Община Златица публикува Обявление за трасето на довеждащия до Аурубис газопровод

Нна основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ОбА-Златица съобщава, че в ДВ бр. 40/ 14.05.2021 год. е обнародвано обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен проект на План-схема за проводи и съоръжения за трасе на газопровод за обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на Аурубис България АД” в землищните граници на гр. Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл.150, ал. 6 от ЗУТ.

Цялата публикация „Община Златица публикува Обявление за трасето на довеждащия до Аурубис газопровод“

Вера Бойчева: Прочетох становището на „Аурубис“ с гняв и възмущение!

Общото събрание на жителите от село Душанци не се състоя – поради липса на изискуемия по закон кворум. В пандемични условия, в салона на душанското читалище присъстваха около 40 душанчани и 15-на гости – кмет, съветници, представители на партии и неправителствени организации. Кметът на кметство Душанци Златка Кънева запозна присъстващите с поредното писмо, изпратено от “Аурубис България” АД, по същество идентично с предишните – ту ще отпуснат средства за Душанци, ту няма да има предоставени такива, ту те ще са за жителите, ту ще са за облагородяване на язовира… Нещо като оная популярна приказка – много искаха, ама нямаха желание.

Цялата публикация „Вера Бойчева: Прочетох становището на „Аурубис“ с гняв и възмущение!“

Определят размера на обезщетенията в Златица на засегнатите имоти от преминаването на газопровода от Панагюрище до Пирдоп

Община Златица започва изпращането на съобщенията на Решенията от протоколите на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите физически и юридически лица, относно определянето на размера на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за засегнатите поземлени имоти, върху които възниква сервитут /право на преминаване на хора и техника, на прокарване и изграждане на линеен енергиен обект – газопровод и ограничаване в ползването на засегнатите имоти/, съгласно чл. 64, ал. 4 от Закона за енергетиката, за прокарването на трасето на газопровода на трасе „Преносен газопровод  от Панагюрище до Пирдоп“.

Цялата публикация „Определят размера на обезщетенията в Златица на засегнатите имоти от преминаването на газопровода от Панагюрище до Пирдоп“

ОбС-Златица ще променя предназначението на имоти, за да мине през тях газопровода за завода???

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков е насрочил редовно заседание на ОбС-Златица за 29.10.2020 г. (четвъртък) от 17.00 ч. в големия салон на НЧ „Христо Смирненски“. Проектът за дневен ред на заседанието включва 10 точки, като точка 10 е: Промяна характера на собствеността на имоти – публична общинска собственост. Докладната записка е внесена от кметът инж. Стоян Генов.

Цялата публикация „ОбС-Златица ще променя предназначението на имоти, за да мине през тях газопровода за завода???“

„Аурубис“ актуализира противоепидемичните мерки във връзка с решение № 673 на МС

Всички въведени вече мерки с предишната актуализация от 1 септември остават в сила до края на календарната година, 31 декември 2020 г.

Промените спрямо предишната актуализация са несъществени и засягат работните режими на офиса в София и Информационния център в гр. Пирдоп. Софийският офис, както и Информационния център могат да бъдат използвани само за провеждане на работни срещи, след подаване на предварителна заявка.

Цялата публикация „„Аурубис“ актуализира противоепидемичните мерки във връзка с решение № 673 на МС“

Предстоят изкопни работи в реките Тополница и Пирдопска за преминаването на преносния газопровод до „Аурубис“

Съгласно качени съобщения на сайта на Община Златица, които са без дата на публикуване, предстои издаването на Разрешително за водовземане и водоползване. Събщенията касаят ползване на повърхностни водни обекти – река Тополница и река Пирдопска, заради пресичане от преносен газопровод. Водно тяло с код BG3МА800R175 – „Река Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище Медет” (Воден обект – река Тополница) и Водно тяло с код BG3МА800R226 – „Река Пирдопска и река Златишка- долно течение” (Воден обект – река Пирдопска). Предвижда се и водовземане от река Тополница с цел хидравлични изпитания на участък от газопровод с дължина 13,80 км., които включват изпитания за якост на тръбите и изпитания за херметичност.

Цялата публикация „Предстоят изкопни работи в реките Тополница и Пирдопска за преминаването на преносния газопровод до „Аурубис““

„Аурубис България“ АД ще изгражда газопровод на територията на Община Златица. Предприятието ще се газифицира до края на 2020 г.

Компанията „Аурубис България“ АД е депозирала в Община Златица инвестиционно предложение за газификация на промишлената си площадка. Инвестиционното предложение се състои в два обекта:
1. Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис България“ АД
2. Промишлена газова инсталация в „Аурубис България“ АД. Цялата публикация „„Аурубис България“ АД ще изгражда газопровод на територията на Община Златица. Предприятието ще се газифицира до края на 2020 г.“