51,4 хектара пирдопски гори със статут на „гори във фаза на старост“

На основание разпоредбите на ЗМСМА, Закона за горите и Закона за биологичното разнообразие и във връзка с Решение № 78 на ОбС-Пирдоп, на 7-ми юли 2021 г. кмета на Община Пирдоп е издал Заповед № 321, с която определя статут на „гори във фаза на старост“ на горски територии, общинска собственост. Включени са пет горски подотдела букови насаждения с обща площ 51,4 хектара.

Горите във фаза на старост са елемент от системата за поддържане на благоприятния природозащитен статус на горските местообитания от Натура 2000, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.