Община Челопеч с туристическа награда

На провела се днес тържествена церемония в гр. София по случай Световния ден на туризма, инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч бе отличен от списание “Дестинация България” за неговата успешна работа в областта на туризма и признание за прилаганите добри практики! ОбА-Челопеч изразява своето задоволство от признанието и приканва всички да посетят красивата средногорска община: „Дестинацията е ясна! А тя е – Челопеч!“

Златичани с молба до съветници и кмет за премахване на електропастирите от ливадите

Граждани от Златица са внесли Молба до кмета на Община Златица инж. Стоян Генов и ОбС-Златица, с която ги молят пашата, която е индивидуална да се огражда с електропастири, а тази която е за общо ползване (ливадите) да не бъдат ограждани. Според подписалите се под молбата граждани „Заграждането на ливади с електропастири възпрепятства достъпа ни до собствените ни имоти и ограничава правото ни на ползване“. Молбата е придружена с подписка, в която подписи са положили над 100 златичани.

Предстоят изкопни работи в реките Тополница и Пирдопска за преминаването на преносния газопровод до „Аурубис“

Съгласно качени съобщения на сайта на Община Златица, които са без дата на публикуване, предстои издаването на Разрешително за водовземане и водоползване. Събщенията касаят ползване на повърхностни водни обекти – река Тополница и река Пирдопска, заради пресичане от преносен газопровод. Водно тяло с код BG3МА800R175 – „Река Тополница от язовир Душанци до хвостохранилище Медет” (Воден обект – река Тополница) и Водно тяло с код BG3МА800R226 – „Река Пирдопска и река Златишка- долно течение” (Воден обект – река Пирдопска). Предвижда се и водовземане от река Тополница с цел хидравлични изпитания на участък от газопровод с дължина 13,80 км., които включват изпитания за якост на тръбите и изпитания за херметичност.

Цялата публикация „Предстоят изкопни работи в реките Тополница и Пирдопска за преминаването на преносния газопровод до „Аурубис““

ОбС-Златица ще заседава на 28-ми септември

14-то редовно заседание на ОбС-Златица е насрочено да се проведе на 28.09.2020 г. от 17.00 ч. в големия салон на НЧ „Христо Смирненски – 1889“. В проекта на Дневен ред са включени девет точки, в това число отчет на кмета инж. Стоян Генов за изпълнение на взетите решения от ОбС-Златица в периода ноември 2019-та – август 2020 г.. Останалите точки, по които златишките общински съветници следва да вземат решения са:

Цялата публикация „ОбС-Златица ще заседава на 28-ми септември“