МБАЛ-Пирдоп трябва да възстановява 20 284,00 лв.???

Административен съд София област разгледа жалбата на „МБАЛ-Пирдоп“ АД, внесена от вече бившата управителка д-р Маргарита Гетова, с която се обжалва писмена покана относно възстановяване на суми, получени без правно основание, изготвена от директора на РЗОК-София област.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства и доводите на страните и след като извърши проверка по реда на чл. 168 от АПК и на основания чл. 146 от АПК, взе съответното решение: ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „МБАЛ-Пирдоп“ АД против писмената покана изх. № 23-0480-74 от 08.11.2017 г. на директора на РЗОК-София област, с която се иска пирдопската болница да възстанови сума в размер от 20 284 лв. Цялата публикация „МБАЛ-Пирдоп трябва да възстановява 20 284,00 лв.???“