ГОРЕЩА НОВИНА: АНГЕЛ ГЕРОВ ПРЕДЛАГА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

За днес (07.11.2018 г.) е насрочено извънредно заседание на ОбС-Пирдоп с точка единствена – Докладна записка от Ангел Пенчов Геров, в която той е описал своето предложение за отмяна на Решение № 12 по Протокол №3 от 28.02.2013 г. Предложението на кмета Геров е ОТМЯНА на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Към Докладната записка, обаче, няма внесен Проект за нова Наредба. В дневния ред за заседанието няма включена точка, с която да се приема актуализирана наредба.

Ако ОбС-Пирдоп подкрепи предложението на кмета Ангел Пенчов Геров, то Община Пирдоп има вероятност да изпадне в „поза партер“ и да не може да се разпорежда с общинското имущество да приемане на нова наредба. В противен случай ще бъдат нарушени редица законови изисквания. Цялата публикация „ГОРЕЩА НОВИНА: АНГЕЛ ГЕРОВ ПРЕДЛАГА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО“