Община Пирдоп коригира пропуски

След като сигнализирахме, че Община Пирдоп допуска сериозни пропуски при предоставянето на обществена информация чрез общинския сайт, се забелязват известни усилия в насока тяхното отстраняване.

На сайтът на общината в секция „Достъп до информация“ се появиха отчетите за годините 2015, 2016, 2017 г. относно постъпилите заявления за достъп до обществена информация.

Припомняме, че съобразно ЗДОИ Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, какъвто е всяка една българска община.

Цялата публикация „Община Пирдоп коригира пропуски“