2 755 300,60 лв. ще вложи Община Челопеч във ВиК-инфраструктура

От името на Община Челопеч инж. Алекси Кесяков – кмет на общината, подписа Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на близо три милиона лева (2 755 300,60 лв.) по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в урбанизираната територия на Община Челопеч“.

Финансовите средства са от Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРСР), по мярка BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Мярката цели насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, чрез стимулиране на местното развитие в селските райони.

Съобразно условията проекта следва да се изпълни в рамките на 30 месеца, считано от датата на подписването на административния договор.