ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ работи по проект „Учене от крайностите“

Проектът „Учене от крайностите“ https://learningfromtheextremes.eu/ стартира през февруари 2022 год. и за следващите 24 месеца има за цел да предложи визия за това, какво може да се постигне с адекватни инвестиции в ИКТ инфраструктура, инструменти и съдържание, заедно с подробна пътна карта за иновации в училища, разположени в крайни райони и малки населени места. А също и как да се постигне визия – план с ясни цели, ясни приоритети и процес на управление, които ще осигурят непрекъсната обратна връзка. Ученето от крайностите възприема многоизмерен подход към мисленето и планирането на бъдещето на технологично подобреното училищно образование.

Основен приоритет на европейския проект „Учене от крайностите“ https://learningfromtheextremes.eu/ е да се търсят модели за справяне с неравенството в достъпа до дигитално образование чрез подобряване на технологичната база и чрез намаляване на дигиталната пропаст, от която страдат училищните общности от отдалечени райони с ниска свързаност, ограничен или никакъв достъп до устройства и цифрови образователни инструменти и съдържание.

Всички участващи училища ще се възползват от по-силни, по-отзивчиви и надеждни платформи за дистанционно обучение, онлайн лаборатории и симулации, поддържащи високопроизводителни инструменти за уеб конференции и сътрудничество. Всички училища ще могат да споделят високи постижения в преподаването с професионална подкрепа в класната стая, училището и региона. Учениците ще разполагат с модерни, свързани и конструктивни учебни пространства, оборудвани да поддържат ангажирано, персонализирано обучение. Учителите ще разполагат с необходимото развитие, подкрепа и ресурси, за да интегрират цифрови инструменти в учебната среда. Училищните общности ще имат достъп до цифрови инструменти и свързаност за ефективна комуникация и сътрудничество.

Проектът „Учене от крайностите“ включва повече от 100 училища от 10 европейски държави (Гърция, Португалия, Кипър, Хърватия, Ирландия, Финландия, България, Румъния, Италия, Испания). ЧПГЧО „Челопеч“ е сред десетте училища, избрани да участват от България. Подборът е осъществен чрез международен конкурс, а училището ни получи финансиране на стойност 20 000 евро за закупуване на учебна техника и съответстващо обучение на учители.

Координатор на проекта е г-жа Камелия Савова – учител по биология и химия, а към екипа на проекта се включиха и колегите: Димитринка Арнаудова – учител по история и цивилизации и гражданско образование, Анастасия Димитрова – учител по английски език, Марийка Динекова – учител по физика и математика, Цветелина Янчева – учител по география и биология и Димитър Димитров – учител по информационни технологии и системен администратор на училището. При усвояването на средствата по проекта бяха закупени 6 обучителни комплекта Лего за роботика, 2 интерактивни дисплея Samsung, 10 таблета Chromebook, комплект от 4 броя очила за виртуална реалност и съответните лицензи.

От своя страна, „Център за творческо обучение“, партньорска институция по проекта, ни предостави учебната програма „Умения за иновации“ на Intel, която включва разработени уроци по СТЕМ модел на английски и български език по всички предмети за гимназиален и прогимназиален етап. В допълнение екипът на проекта премина през 4 квалификационни курса. Дейностите по проекта включват разработване и представяне на интерактивни уроци, участия в състезания и организирани мероприятия и проследяване на постиженията и резултатите на учениците. Успешната реализация на проекта е резултат от екипната и съвместна работа на учениците, учителите и ръководството на училището и на партньорските институции.

Използването на СТЕМ подхода и съвременни дигитални средства осигуряват повишаване на качеството и на ефективността на образованието и обучението, създават условия за добра социална реализация както в професионален, така и в личностен план, ориентиране на образователния процес на всички нива на образование към развитие на потенциала на ученика – инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите и подпомагане на изграждането на ключови компетентности, ориентирани към  личностно развитие на детето през целия му живот.

Източник на информацията: ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“

Този проект е получил финансиране от програмата PPPA на Европейската комисия по Споразумение за безвъзмездна помощ No.LC-01760255/10105266 LfE.