Челопешките общински съветници решават дали да се проведе референдум за фотоволтаиците

Председателят на ОбС-Челопеч г-н Димитър Въжаров свиква заседание на съветниците на 28-ми април – петък, от 17.30 ч. във връзка с постъпило Писмено предложение от група общински съветници.

Предложението, станало основание за свикване на заседание на ОбС-Челопеч, е внесено от общинските съветници Нонка Бантова, Цвятко Делчев, Стоян Патев и Деян Бънчев. То касае провеждането на местен референдум по реда на ЗПУГДВМС във връзка с постъпилото миналата година в Община Челопеч инвестиционно намерение от фирмите „Дистрибютед пауър 2“ ООД и „Нели Фешън“ЕООД за изграждане в землището на село Челопеч на електроцентрали за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с обслужваща и прилежаща техническа инфраструктура и индикативна инсталирана мощност от 310 MW и 9 MW.

Мотив за писменото предожение на горе-упоменатите съветници е „непоследователността и противоречивостта в решенията на ОбС-Челопеч по отношение инвестиционното намерение, а именно: Решение № 456 от 25.01.2023 г., Решение № 426 от 30.11.2022 г. и взетите решения по темата на заседанието, проведено на 29.03.2023 г.

Въз основа на внесеното предложение, е внесено и Писмено становище от кмета на Община Челопеч инж. Алекси Кесяков, в което подробно се описва създалата се ситуация и нормативните изисквания за провеждане на местен референдум, на който гражданите на Община Челопеч да могат да изразят своята позиция по темата.

Предложеният въпрос, на който да дадат отговор жителите на Челопеч, е следният:

„Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауер 2“ ООД ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД ЕИК 201737714 върху имоти общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попово Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и прилежащата им инфраструктура?“.

Определената дата за провеждане на Местен референдум в Челопеч е 18-ти юни 2023 г., неделя, почивен ден. Разходите за провеждането му съгласно изготвената план-сметка, ще са: 35 000,00 лева, в това число възнаграждения за ОИК, ЦИК, транспорт и канцеларски материали.

Към проекта за решение, който трябва да гласуват в петък челопешките общински съветници, са приложени и образец на бюлетината, необходима за провеждането на референдума, както и становище на Комисията по бюджет, финанси и икономика с председател г-н Николай Николов.

Ще решат ли да бъде проведен Местен референдум в Челопеч за изграждането на фотоволтаицна централа челопешките общински съветници, ще стане ясно в петък.

Текст и снимки: Петя Чолакова