Фалстарт на газопровода от Панагюрище до Пирдоп?

От протокол № УТАТУ-01-02-06/02.06.2020 г. на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) става ясно, че е компрометирана процедурата по съобщаване на проекта на ПУП-ПП, от което следва същата да бъде преустановена и стартирана отново. Става дума за Проекта за подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на територията на: област Пазарджик – общини Лесичово , Септември и Панагюрище; Софийска област – общини Пирдоп и Златица с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД и изпълнител „ГАЗТЕК ПОВВИК“ ДЗЗД.

За допуснати съществени грешки съобщават „Геозащита“ ЕООД клон Перник, Дирекция „Правна“ при МРРБ, Дирекция „Държавна собственост“ при МРРБ, Дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“ при МРРБ и други.

Видно от наличната документация е и неспазване на Решение № 26 на ОбС-Златица от 29.01.2020 г., с което поисканото предварително съгласие от страна на възложителя „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД се дава само и единствено в случай, че бъде отстранена следната грешка/неточност: Посоченото наименование „АГРС Пирдоп“ бъде коригирано на АГРС „Златица“, поради това, че описания АГСР е ситуирана в землището на град Златица, а не в това на съседния град Пирдоп. В изготвените скици от избрания изпълнител „ГАЗТЕК – ПОВВИК“ ДЗЗД на места фигурира АГРС „Пирдоп-Златица“, а не АГРС „Златица“. В сградата АГРС „Златица“ следва да бъде разположено оборудването за редуциране налягането на природния газ, подаван към разпределителните мрежи. Строежът е I категория съгласно чл. 137, ал. 1у б от ЗУТ и чл. 2 ал. 2, т. 3 от Наредба № 1/30.07.2003 г. – преносни газопроводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването – транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции.

От направените физико-геоложки процеси в участъци от трасето, се налага изместване на газопровода в североизточна посока, което изцяло променя представените в ДОВОС три варианта за трасе на газопровода. Появява се четвърто трасе, което на места с близо 2 метра се различава от избраното такова.

Установява се, че не са представени надлежни доказателства от страна на МОСВ, че е влязло в сила Решението по оценка на въздействиета върху околната среда №5-4/20.12.2018 г. , от което може да се направи извод, че процедурата е компрометирана и опорачена.

Компрометирана е и процедурата по съобщаване на проекта на ПУП-ПП от страна на Община Златица. Съобщаването за частта от засегнатите имоти на територията на Община Златица е направено в ДВ, бр. 69/30.08.2019 г., а протоколът за непостъпили възражения е от 24.09.2019 г., т.е. преди да е изтекъл едномесечният срок за възражения по бл. 128, ал. 5 от ЗУТ. Имайки предвид, че кмет на община Златица по това време е подсъдимата по казуса със златишкото училище Магладена Иванова, то подобни документни несъответствия водят до основателни съмнения за умишленост?

Припомняме, че този проект е твърде спорен и чрез него се цели най-вече газифицирането не на битови потребители от Златица и Пирдоп, а на медодобивните и рудопреработвателни предприятия в региона, конкретно „Аурубис България“ АД – Пирдоп. Битовата газификация е само параван, за да се осигури държавно и европейско финансиране, от което да се възползва частен субект.

Би било редно да са обект на интерес от страна на държавните институции и двата проекта за газификация на Пирдоп и Златица, които взаимно се дублират, финансирани са и от Фонд „Козлодуй“, а следите им се губят из коридорите на Позитано. Първият бе т. нар. „виртуален газопровод“, който трябваше да се изпълни от обилно препоръчаната фирма „Си Ен Джи Марица“, която единствено бе представена в Златица и която бе избрана без конкурс и прочие. Същата се оказа от онези фирми, дръпнали милиони от фалиралата КТБ. Тя е собственост на „Синектик“, която е собственост на банкера – беглец Цветан Василев. Фирма „ПОВВИК“ също не е случайно избрана фирма, а следите водят към бивш министър на околната среда и водите от средите на БСП. По казуса редица статии са публикувани в сайта „ПИК“:

Скандално развитие на ПИК: Ето как зе захранват БСП и Зелените!

След разследване на ПИК: Финансовата инспекция емна скандалната обществена поръчка за „Натура 2000“ за 16,8 млн. лв.

Друг съществен пропуск е неспазването на разпоредбата на чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и въведения критерий за размера на площите на технологичните съоръжения към газопроводи, както и на разположени на терена прилежащи на линейни обекти на техническата инфраструктура съоръжения. Според тези разпоредби към предложените за разглеждане и одобряване материали на ПУП-ПП, следва да бъде приложен регистър за засегнатите имоти от тези технологични съоръжения в съответното землище, както и за стъпките на стълбовете на електрозахранването на обекта, съдържащ необходимата площ на всяко едно от прилежащите им съоръжения. Такъв явно не е представен, което отново е съществено нарушение на законовите разпоредби и изисквания. Непредставянето на подобен регистър нарушава и процедурата за промяна на предназначението на площи на прилежащи на технологичните съоръжения и тези на техническата инфрактруктура към обекта, а това е задължително за изграждането им.

Тревожно е и, че са констатирани неблагоприятни физико-геоложки процеси по трасето, за които не са уведомили заинтересованите страни, в това число жителите на Златица и Пирдоп. Не ги е уведомил по надлежния ред инвеститора още при представяне на своето инвестиционно предложение и проведеното обществено обсъждане. Това реално може да се счете за укриване на важна информация от заинтересованите страни.

Установени са ерозионни процеси, замочурвания и заблатявания, плитки подземни води и други, за което населението и общините не са уведомени и не е разяснено как това ще се отрази на защитените територии, а и на самите тях – особено на животновъдите и земеделските производители. Изместването на трасето на газопровода говори, че представеният ДОВОС не е изпълнен качествено и не са отразено обективно състоянието на околната среда по трасето на газопровода. Пропусната е важна информация, която не е взета предвид при предложените три трасета, а промяната, която се налага в своята същност е четвърто трасе. За промените, които са направени не са уведомени по надлежния ред гражданите от Златица и Пирдоп. Въпреки това и към момента процедурата е в ход и нито една държавна институция не я е прекратила, а се търсят варианти да се отстранят неточностите. А за това законосъобразен начин – НЯМА! Особено по отношение забележките на дирекции „Правна“ и „Държавна собственост“ при МРРБ. А как ще се отстрани нарушението по спазване процедурата по съобщаване на проекта на ПУП-ПП от страна на Община Златица??? С промяна на Държавен вестник ли?