Младежи на възраст между 15 и 29 години преминаха успешно обучения за придобиване на умения и ключови компетентности по проект „Младите хора – лицето на България“

Младежи на възраст между 15 и 29 години преминаха успешно обучения за придобиване на умения и ключови компетентности по проект „Младите хора – лицето на България“

Успешно приключи изпълнението на проект „Младите хора – лицето на България“, финансиран от Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.

Проектът осигури цялостна подкрепа на 90 лица – млади хора да придобият нови знания и умения в съответствие с търсенето на пазара на труда. Провеждането на обучения се проведе чрез прилагане на интерактивни методи и подходи, включващи симулации, ролеви игри, решаване на практически казуси.

С изпълнението на проект „Младите хора – лицето на България“, младежите придобиха самочувствие и увереност, подобриха своите компетенции и повишиха адаптивността си към променящата се бизнес среда.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Младите хора – лицето на България“, Договор № 25-00-9/05.07.2023г., финансиран от Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.

Съдържанието на тази публикация е отговорност на сдружение „Иновации за устойчиво развитие“ и не отразява официално становище на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта.