Условия, ред и цени за предизборно отразяване на Местни избори 2019 г. в списание „Средногорски БАГРИ“

Списание „Средногорски БАГРИ” е печатно издание, което предоставя и онлайн услуги чрез сайта на списанието – www.srednogorskibagri.com и страница в социалната мрежа FACEBOOK.

Съобразно разпоредбите на Изборният кодекс, разписани в Раздел III, Списание „Средногорски БАГРИ” регламентира следните правила за провеждане на предизборна агитация за общинските съветници и кметовете за Местни избори 2019 г. на 27-ми октомври 2019 г.

Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети имат конституционно гарантирана свобода на изразяване и агитация. Агитацията е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет пир участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В предизборната кампания могат да участват всички регистрирани за участие кандидати.

Списание „Средногорски БАГРИ” предоставя равен достъп, при еднакви условия за всички регистрирани кандидати за кмет и общински съветници, които желаят да ползват медийните услуги на медията – печатно издание, електронен сайт, страница и група във Facebook. Всички материали следва да бъдат публикувани съобразно решенията на ЦИК, с които се определят съответните срокове за начало и край на предизборната кампания – решение № 794-МИ от 27.08.2019 г.

Основни правила за отразяване на предизборната кампания:

В предизборната кампания участват партиите, коалициите, местните колииции и  инициативните комитети, регистрирани за участие в предизборната кампания за произвеждане на Избори за общински съветници и кметове от Република България на 27 октомври 2019 г. За да могат да използват медийните услуги на Списание „Средногорски БАГРИ”, същите следва да предоставят копие от удостоверението си за регистрация.

Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборният ден – на 27.09.2019 г. и приключва 24 часа преди изборния ден – на 25.10.2019 г. в 24:00 ч.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден – на 26.10.2019 г. и в изборния ден на 27.10.2019 г.

Предизборната кампания се води на български език.

Заплащането за публикуването на платени форми на отразяване на предизборната кампания се извършва предварително (100% авансово преди публикуването на съответния материал).

Всички форми на отразяване се реализират след сключен писмен договор.

Забранява се излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

На всеки материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

В агитационните материали няма право да се използват химнът, гербът и знамето на Република България, както и религиозни знаци или изображения.

Забранява се използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат.

Тарифата за предоставяните от Република България на 27 октомври 2019 г. медийни услуги е обявена според изискванията на Изборния кодекс пред Сметната палата и на сайта на списание „Средногорски БАГРИ”.

Всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да спазват Изборния кодекс, нормите на действащото в България законодателство и правилата на коректност и етично поведение.

Участниците в предизборната кампания, които желаят да провеждат агитация, подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на настоящия Регламент и се задължават да го спазват.

Всички официални изяви на министри, членове на Правителството, партийни лидери, кандидати за общински съветници и за кметове и/или ръководители на организации, ангажирани с предизборната кампания, се отразяват според правилата на Изборния кодекс и настоящия Регламент.

Всички материали ще бъдат приемани само от упълномощени представители.

Списание „Средногорски БАГРИ”  не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не е получена информация по този ред.

За всички извършени плащания се  издава документ, съгласно правилата за осчетоводяване на извършеното разплащане по банков път.

Право на отговор се предоставя в случай, че публикуваният материал накърнява доброто име и/или правата на кандидат или на лице, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове. Публикуването на отговора става на същото място със същия размер, вид  и е без коментар на редактора. Отговорът се публикува безплатно за засегнатата страна до обема на материала, на който се отговаря.

Списание „Средногорски БАГРИ” няма да публикува никакви отговори в деня на изборите 27 октомври 2019 г. и в деня за размисъл 26 октомври 2019 г. Всички отговори на засегнати в предизборната кампания, които са допуснати с решение на ЦИК и не са публикувани до 24 часа на 25 октомври 2019, ще се излъчат след официалното обявяване на изборните резултати.

Списание „Средногорски БАГРИ” е само доставчик на информация и не носи никаква отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания от централите на политическите партии, коалиции или инициативни комитети, или от фирми, разпространяващи агитационни материали в рамките на кампанията. При получаване на готов материал за публикуване списание „Средногорски БАГРИ”  не носи отговорност за съдържанието му.

Списание „Средногорски БАГРИ” не носи отговорност за неточно и некоректно подадена информация от предизборен щаб или упълномощено лице; не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния представител.

Декларирам, че съм запознат и приемам условията на този Регламент: …………………………………… (подпис) /………………………………………………………………………………………../ (трите имена на кандидата/упълномощен представител на кандид

Списание „Средногорски БАГРИ” предоставя на партиите, коалициите и инициативните комитети възможност за платено отразяване на предизборната им кампания при едни и същи условия и цени. Всеки материал следва да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

В аудио и видео материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

Офертата и цените са валидни за периода:

16.09.2019 г. – 26.10.2019 г., а при балотаж – до 02.11.2019 г.

ТАРИФИ

 Публикации в печатното издание на списание „Средногорски БАГРИ”

  • Публикация на първа корица – 1500,00 лв. (съобразно задължителните реквизити на корицата – във формата на каре, снимка, банер)
  • Публикация на задна корица – 1500,00 лв. (цяла корица)
  • Публикация на вътрешна цветна страница – 650,00 лв.
  • Публикация на вътрешна черно-бяла страница – 550,00 лв.

* посочените тарифи за вътрешните страници са за цяла страница А4. Публикации ще се правят само на цяла страница за съответната партия, коалиция, инициативен комитет, кандидати, за да се гарантира равнопоставеност.

Публикации на сайта на списание „Средногорски БАГРИ”

400,00 лв. на публикация, която се качва в три РУБРИКИ: НОВИНИ, Едно към едно (съответната под рубрика по общини), Избори 2019.

Публикацията от сайта на списание „Средногорски БАГРИ” може да бъде публикувана (споделена) в групата на списанието във facebook и на facebook-страницата на изданието, което съответно се заплаща:

  • Споделяне в групата – 100,00 лв.
  • Споделяне на страницата – 250,00 лв.

Написване и подготовка на прес-съобщение и предизборна публикация от екипа на списание „Средногорски БАГРИ”, в това число видео и фото-заснемане, като обема на публикацията е в рамките на страница А4 (печатното издание на списание „Средногорски БАГРИ”), включително текст и снимки – 300,00 лв.