Стратегията на МИГ „Чавдар, Мирково, Златица и Челопеч“ е одобрена

Разработената от МИГ „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) е одобрена! Очаква се същата да получи финансиране и да бъде реализирана в програмен период 2023-2027 г.

Стратегията е изготвена по проект, който бе защитен в предишния мандат на кметовете от четирите общини, част от МИГ-а.С одобрението на Стратегията се очаква на общините Чавдар, Челопеч, Мирково и Златица да бъде предоставена още една възможност за кандидатстване за безвъзмездни средства по програмите, финансирани на подхода ВОМР.

Основните приоритети пред подхода ВОМВР за периода 2023-2027 г. са насочени към подобряване условията на живот на териториите на местните общности и създаване на динамична жизнена среда, както и към подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие.

Списание „Средногорски БАГРИ“