Стоян Зяпков се отказа от съветническото място в ОбС-Златица

Стоян Зяпков – ПП „АБВ“

След подадена мотивирана молба до председателя на ОбС-Златица от Стоян Зяпков, в която същия заявява, че желае предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник за мандат 2019 г. – 2023 г., с решение на ОиК-Златица № 138МИ от 26.04.2021 г. Зяпков е освободен от заеманото съветническо място и на негово място клетва като общински съветник следва да положи Цвятко Стоянов Караиванов.

Стоян Зяпков бе избран за общински съветник от листата на ПП „АБВ“, оглавявана от бившата кметица на Златица Магдалена Иванова. В своята молба той е изразил като мотиви, че отговорностите на общинските съветници са големи, естеството на работа изисква добро познаване на нормативната уредба и законите в страната, като той няма достатъчен капацитет и време да продължи да изпълнява отговорно и съвестно задълженията си, и благодари на ОбА-Златица, кмет и ОбС-Златица за досегашната им съвместна работа.

Стоян Зяпков е председател на две от постоянните комисии към ОбС-Златица – Комисия „Териториално и селищно устройство“, която разглежда въпроси свързани с териториално и селищно устройство, търгове, конкурси, проекти, екология и Комисия „Младежки дейности“, която разглежда въпроси свързани с младежките дейности, спорт и туризъм. След отказът на Стоян Зяпков от съветническото място ОбС-Златица следва да избере нови председатели на двете комисии.

На следващото заседание на ОбС-Златица, насрочено за 29.04.2021 г. (четвъртък) от 17.00 ч., което ще се проведе чрез използване на платформата „Zoom”, обявеният за общински съветник Цвятко Караиванов следва да положи клетва – онлайн.

Не става ясно кой ще води обявеното вече заседание на ПК „Териториално и селищно устройство“ в сряда, 28.04.2021 г., в чиито дневен ред са включени важни за общината въпроси, след като тя е без председател!? Едни от точките, които членовете на тази комисия ще разглеждат, са: годишната програма на „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД за Община Златица; средства за неотложни текущи ремонти на части от уличната мрежа в гр. Златица; Увеличаване на средства за обект „Ремонт на водопроводна и канализационна
мрежа на улици в гр. Златица, рехабилитация и частично асфалтиране на местата на интервенция; Предварително съгласие за преминаване през имоти-общинска собственост за ПУП-ПП за извън урбанизираните територии за обект: „Довеждащ външен
газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД“.