СТАРТИРА РЕКУЛТИВАЦИЯТА НА СМЕТИЩЕТО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

На 21.12.2020 г. в Челопеч се състоя „първа копка“ по проект: BG16M1OP002-2.010-0055 „Рекултивация на депо – Челoпеч”, финансиран по  процедурата  за  изпълнение  на  укрепителни  и превантивни   мерки   и   дейности   по   процедура   BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по  Приоритетна  ос  „Отпадъци“  на  ОП  „Околна  среда 2014 – 2020 г. с АДБФП № Д-34-62/24.06.2020 г. подписан между МОСВ и Община Челопеч.

Стартът на строителството бе даден символично, поради сложната епидемиологична обстановка, в присъствието на Възложителя – инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч и изпълнител: ДЗЗД „РЕКУЛТИВАЦИЯ БГ 2020“, проектант: „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД, Строителен надзор: „КОНСУЛТ-ЕКСПРЕС 09“ ООД и Общинска администрация Челопеч.

 Обща стойност на проекта възлиза на 1 817 350.46 лв., от които 1 544 747.89 от европейския фонд за регионално развитие и 272 602.57 лв. национално съфинансиране от бюджета на Република България.

Срок за изпълнение за рекултивацията е 17 месеца, като се очаква изпълнението на проекта да приключи на 09.05.2022 г.

Източник: Община Челопеч