Стартира изграждането на волейболна площадка в Златица

С българска погача, мед, сол и рязане на трикольорна лентичка, в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – град Златица стартира изпълнението на проект за изграждане на волейболна площадка. Финансирането е осигурено от подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г. Общата стайност на проекта е 94 352,72 лв.

На събитието присъстваха представители от Община Златица и от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица. Лентичката прерязаха временно изпълняващия длъжността кмет на Община Златица Ненко Миндилов и представител на фирмата-изпълнител. Събитието бе уважено и от директора на училището Емилия Тодорова Микова – Иванова, учители, служители в ОбА-Златица, общински съветници.

Предвижда се изграждане на особосена площадка със спортно предназначение – игрище за волейбол, което е ситуирано в границите на вътрешния двор на училището. Ще бъде изградена ажурна ограда с плъзгаща се врата за достъп и положена двупластова саморазливна каучукова настилка. Площадката ще е с капацитет 100 места за посетители.

Реализирането на проекта е в унисон с амбициозната политика на Община Златица за спортуване и пълноценен отдих на жителите на общината, за насърчаване на масовите спортни дейности като средство за водене на здравословен начин на живот.

Техническият проект е изготвен от фирма „ГЕОКОНСУЛТ“, а строително-ремонтните дейности ще бъдат реализирани от фирма „Инфрабилд проект“ ЕООД – гр. София. Строителен надзор ще бъде осъществяван от „Проект Експерт Контрол“ ЕООД.