Сигнал от Ангел Геров разгледа ОИК-Пирдоп и реши, че твърденията му не отговарят на обективната истина

На 27.09.2023 г. на свое заседание ОИК-Пирдоп е разгледала и изготвила становище, прието с решение на ОИК-Пирдоп, във връзка с постъпил сигнал от лицето Ангел Геров. Във връзка с казуса, ОИК-Пирдоп е взела Решение № 68-МИ, Пирдоп, 27.09.2023 г.:

ОТНОСНО: Изготвяне на становище, прието с решение на ОИК-Пирдоп, във връзка с постъпил сигнал от лицето Ангел Пенчов Геров.

Относно: Становище по постъпил сигнал с вх.No.35/25.09.2023 г. от регистър входяща кореспонденция на ОИК-Пирдоп и вх.No.2/25.09.2023 г. от входящ регистър на жалби и сигнали, от Ангел Пенчов Геров

Във връзка с постъпил сигнал с вх.No.35/25.09.2023 г. от регистър входяща кореспонденция на ОИК-Пирдоп и вх.No.2/25.09.2023 г. от входящ регистър на жалби и сигнали, от Ангел Пенчов Геров в качеството му на кандидат за кмет на Община Пирдоп, както и с постъпило писмено искане вх.номер 45/26.09.2023 г. от ЦИК, ОИК- Пирдоп излага следното становище:

Сигналът е подаден от лице, което не е присъствало на заседанието на комисията, проведено на 24.09.2023 г. На въпросното заседание освен членовете на ОИК-Пирдоп, с оглед неговата публичност, присъстваха и двама представители на партиите, регистрирани за участие в изборите за кметове и общински съветници насрочени за 29. Октомври 2023 г.

Докато ОИК-Пирдоп разглеждаше постъпилото предложение за регистрация на Ангел Геров за кандидат за кмет на община Пирдоп, единият от присъстващите представители на партиите – Станислав Готев, без да му бъде дадена думата изрази мнение, че ОИК – Пирдоп не следва да регистрира Ангел Геров за кандидат за кмет на община Пирдоп, тъй като срещу него има подаден сигнал за нарушение на чл.42, ал.3 във връзка с чл.42, ал.1, т.5 и по чл.41, ал.3 от ЗМСМА, по който ОИК-Пирдоп все още не се е произнесъл.

След неговото изказване, членовете на ОИК – Пирдоп изразиха становище, че казаното от г-н Готев не е относимо към разглежданата точка от дневния ред и че няма пречка г-н Геров да бъде регистриран за участие в изборите за кандидат за кмет на община Пирдоп.

Наведените в сигнала на г-н Ангел Геров твърдения, категорично не отговарят на обективната истина, като нито някой от членовете на ОИК-Пирдоп е могло да бъде повлиян относно формиране на своето решение, както и никой от членовете на ОИК-Пирдоп не би могъл да възпрепятства присъстващи на заседанието външни лица да правят изказвания.

РЕШИ:

Съгласно постъпило от ЦИК писмо-искане с вх. № 45/26.09.2023 г. и техен изх. № МИ-15-364/26.09.2023 г. ОИК-Пирдоп изразява гореизложеното като становище по постъпил сигнал с вх.No.35/25.09.2023 г. от регистър входяща кореспонденция на ОИК-Пирдоп и вх.No.2/25.09.2023 г. от входящ регистър на жалби и сигнали, от Ангел Пенчов Геров

Съгласно чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс настоящото решение може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Събев Михайлов
Секретар: Петрана Луканова Димитрова
* Публикувано на 27.09.2023 в 17:34 часа

Източник: ОИК-Пирдоп