Редовно заседание № 67 на ОбС-Златица е насрочено за 20-ти август

Августовското заседание на ОбС-Златица е насрочено за 20-ти от 17.00 ч. в НЧ „Христо Смирненски – 1889“. В дневният му ред са включени за разглеждане и вземане на решения:
– Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2019 г.
– Продажба на поземлен имот, находящ се в с. Петрич на собственици на законно построена жилищна сграда в имота;
– Издаване запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане на проект: „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ в полза на ОП „Околна среда 2014-2020“;

– Закупуване на автомобил за социални дейности за нуждите на Домашен социален патронаж;
– Включване на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Списъка на средищните училища за учебната 2019-2020 г.
– Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София;
– Разглеждане на Заявления за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Златица.

Актуализирането на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2019 г. е мотивирано в докладна записка от Магдалена Иванова, която посочва: „предвид това, че има общински, които не са включени и такива с изтекли или прекратени договори с същите биха могли да се ползват или закупят от желаещи граждани“, поради което същата предлага ОбС-Златица да вземе решение, с което да одобри предложението.

По т. 4 следва ОбС-Златица да вземе решение за упълномощаване на кмета на Община Златица да издаде Запис на заповед, „неотменимо и безусловно, без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу предявяване в полза на Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция  „Оперативна програма Околна среда“ – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020″ на стойност 661 617,84 лв. за обезпечаване на 100% от размера на авансовото плащане по проект…“.