Редовно заседание на ОбС-Златица ще се проведе ОНЛАЙН на 30-ти април

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков е насрочил осмото редовно заседание на ОбС за 30.04.2020 г. (четвъртък) от 16.30 ч. Заседанието ще се проведе ОНЛАЙН чрез използване на програмата discord, при следния Дневен ред:

1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Златица с проектно предложение за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната  политика.
2. Частичен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2020г.
3. Определяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2020/2021 година.
4. Предложение за удължаване на срока за заплащане на такса битови отпадъци с 5% отстъпка за 2020 година
Докл. инж.Стоян Генов-кмет на Община Златица.