Августовското заседание на ОбС-Пирдоп ще се проведе на 29.08.2019 г.

За 29.08.2019 г. е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп от 17.00 ч. В дневният ред на заседанието са включени за разглеждане докладни записки, внесени от кмета на община Пирдоп Ангел Геров:

1. Докладна записка относно: Провеждане на Извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-София.

2. Докладна записка относно: Предложение за състав на съдебни заседатели.

3. Докладна записка относно: Кандидатстване на Община Пирдоп с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, с проект „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“.

4. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

5. Докладна записка относно: Приемане на нова Наредба за обществения ред на територията на Община Пирдоп.

6. Докладна записка относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство Душанци във връзка с предстоящите местни избори.

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще се проведат на 27.08.2019 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп.