Редовното заседание на ОбС-Златица ще се проведе на 27-ми юли. Проектът за дневен ред включва 11 точки.

На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.23, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков свиква редовно заседание на ОбС-Златица № 12 на 27.07.2020 г. /понеделник/ от 17:00 часа в големия салон на НЧ „Христо Смирненски -1889” в гр. Златица. Проектът за Дневен ред е следният:

 1. Изказвания, питания, становища на кмет, общински съветници и граждани.
 2. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – стоматологичен кабинет в СУ „Св. Паисий Хилендарски“
  гр. Златица.
 3. Включване на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 г.
 4. Разглеждане и обсъждане на допълнителен Годишен план за ползване на дървесина през 2020г., в горските територии – общинска собственост и определяне начина на
  ползване на дървесина
 5. Определяне на пределна цена за услугата „Сеч, разройка, извоз до временен склад, транспорт и разтоварване до франко клиент на дърва за огрев“
 6. Продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Златица, област София на собственици на законно построена жилищна сграда – подземлен имот с идентификатор №31044502.30
 7. Упълномощаване на представител на община Златица за участие в Общо събрание на акционерите на „ Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп“ АД, насрочено за 03.08.2020 г.
 8. Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в Община Златица
 9. Продажба на общински УП (поземлен имот) за ниско застрояване по КККР на град Златица
 10. Приемане на Правила за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове, туристическите дружества и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Златица
 11. Разглеждане на заявления за отпускане на финансова еднократна помощ

Материалите за заседанието не са предоставени на гражданите от председателя на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков, поради което те нямат възможност да се запознаят предварително с тях и да подготвят свои питания и предложения. Поради това гражданите нямат информация кои общински имоти ще бъдат продавани, къде ще се сече общинска гора и на какви цени ще се предлага дървесината. Порочната практика да бъдат лишавани гражданите от информация за работата на ОбС-Златица продължава.