Районна прокуратура – Пирдоп няма да се закрива

По предложение на Главния прокурор на Република България Иван Гешев, следва да бъдат затворени 38 районни прокуратури, считано от 1-ви януари 2021 г. На тяхно място ще бъдат разкрити териториални отделения на съответните областни градове. Предвид спецификата на Софийска област и липсата както на областен център, така и на подходяща областна сграда, районните прокуратури от Софийски съдебен район няма да бъдат реорганизирани и закрити. Сред тях е РП-Пирдоп.

Направеното от г-н Гешев предложение е до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като той мотивира своето предложение с продължаване процесът по оптимизиране на районните прокуратури (трета вълна оптимизация):

„Предлагам да бъде продължен процесът по оптимизиране на районните прокуратури (РП) в страната, като се съобразят както валидните за всички районни прокуратури критерии, така и спецификите за всеки апелативен район.
В предложението не са включени прокуратурите от района на ОП-София поради обективните специфики, които не се срещат другаде в страната – липсата на районна прокуратура със седалище в областен град, изключително голям брой прокуратури, повечето от които отстоят на значително разстояние, и предизвикателствата на релефа“
, уточнява в своите мотиви гл. прокурор Иван Гешев.

Районните прокуратури от Софийски съдебен район, които няма да бъдат закривани към 01.01.2021 г. са: РП-Пирдоп; РП-Елин Пелин; РП-Костинброд; РП-Етрополе; РП-Самоков; РП-Ботевград; РП-Сливница; РП-Ихтиман; РП-Божурище; РП-Своге.

Крайното решение по предложение на главния прокурор ще бъде предшествано от среща с административните ръководители на съответните обвинение, за да изкажат мнението си във връзка с плануваното окрупняване.