Промени в състава на ОИК-Пирдоп

С Решение на ЦИК, взето във връзка с направено предложение от кмета на община Пирдоп Ангел Геров, са направени промени в състава на ОИК-Пирдоп.

РЕШЕНИЕ № 2265-МИ, София, 7 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Пирдоп, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-319 от 07.09.2023 г. от Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, за промени в състава на ОИК – Пирдоп. Към писмото е приложено заявление от Николета Георгиева Станикина, с което е заявила желанието си да бъде освободена от заеманата длъжност заместник-председател на ОИК – Пирдоп, по лични причини и предложение от Димитър Цеков – упълномощен представител на „Има такъв народ“, на мястото на назначената за заместник-председател на ОИК Николета Георгиева Станикина, да бъде назначена Яна Илийчева Мечева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Яна Илийчева Мечева и пълномощно в полза на Димитър Цеков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК – Пирдоп, Софийска област, Николета Георгиева Станикина, ЕГН …

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Пирдоп, Яна Илийчева Мечева, ЕГН …

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ

* Публикувано на 07.09.2023 в 21:27 часа