Предстоящи заседания на ОбС-Златица и ОбС-Пирдоп

Общинските съвети на Златица и Пирдоп насрочиха свои заседания съответно за 20.02.2018 г. и 22.02.2018 г.

ОбС-Златица ще заседава при Дневен ред почти идентичен на тези от последните две-три заседания. На 20.02.2018 г. от 17.00 ч. на редовното 41-во заседание на съветниците, отново ще бъдат разглеждани внесените от кметицата Магдалена Иванова докладни записки:

– Актуализация на бюджет 2017 г.;

– Приемане на отчет на план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2017 г.;

– Приемане и одобряване на план-сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване за 2018 г.;

– Одобрение от Общински съвет на Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. в горските територии, общинска собственост;

– Разрешение за изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот №802019 в землището на град Златица;

– Приемане на Бюджет 2018 г. и други.

Община Златица все още отказва да предоставя на гражданите чрез интернет-сайта на общината внасяните докладни записки, за да могат те да се запознаят с тях.

В Община Пирдоп съобщението и материалите за редовното заседание на ОбС-Пирдоп, което ще се проведе на 22.02.2018 г., са качени в сайта на общината, като всеки може да разгледа материалите. Предложеният дневен ред включва:

– Актуализация на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, или части от тях на територията на Община Пирдоп;

– Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Пирдоп;

– Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост;

– Отчет за дейността на Общински съвет – Пирдоп през 2017 г.;

– Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Пирдоп през мандат 2015-2019 г., за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.;

– Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Пирдоп за периода 25.05.-31.12.2017 г.;

– Други докладни записки на кмета на общината Ангел Геров.

Материалите за заседанието можете да разгледате тук:

http://pirdop.bg/?option=content&content_id=1854&sub=417