Предстои редовно заседание на ОбС-Пирдоп

ОбС-Пирдоп ще заседава на 25 януари 2018 г., като включени за разглеждане докладни записки са:

1. Докладна записка относно: Частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп.

2. Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2018 г.

3. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи и паркоместа в община Пирдоп през 2018 г.

4. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища – частна общинска собственост в град Пирдоп за 2018 г.

Докладва: Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп.

Предложението, касаещо частична промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи е във връзка със социалната програма на общината и направен задълбочен анализ, като е предложено да се вземе следното Решение:

1. Заявлението за отпускане на материална помощ (дърва за огрев) и Декларация Приложение №2, която е неразделна част от същото да се подава в Деловодството на общината до 30.04. на текущата година.

2. Точка 2.2. от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи от Община Пирдоп да бъде – Лица с увреждания, придобили документ за ТЕЛК или НЕЛК, заявления са приемат до 30 септември на текущата година. След тази дата остават аз следващата година.

3. Точка 4.1 да бъде по точка 2.2, 2.3 и т. 2.7 (с изключение на лица с увреждане с над 90%) се отпускат, ако желаещите отговарят на условието средният доход на член от семейството за 6 месеца, предхождащ заявлението за помощ да не надвишава определена сума – целева помощ за отопление (регламентирана от държавата съобразен с гарантирания минимален доход) и увеличена с 25% за жителите на Община Пирдоп.