Предстои редовно заседание на ОбС-Пирдоп. Съветниците ще допълват списъка на пасищата и ще приемат Общински план за младежта.

Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се състои на 26.03.2020 г. (четвъртък) от 15.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп. Не е упоменато изрично същото да е закрито заседание, предвид въведеното извънредно положение и издадените заповеди, касаещи събирането на групи от хора в открити и закрити помещения. Предвид това, че то е открито – на него би следвало да могат да присъстват граждани. Вероятно ОбС-Пирдоп и Община Пирдоп са предвидили съответните действия за спазване мерките за предпазване от коронавирус Covid-19.

Дневният ред на заседанието включва 10 точки:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2.  Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в Община Пирдоп за 2019 г.
Корекция на Списък на общински жилища- частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2020 г.
4. Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3653.7 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Княз Александър Батенберг № 3б (на север от хотел „Средна гора“), УПИ II „За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност“ в кв. 86 представляващ терен с площ от 9,00 кв.м. за поставяем павилион за търговска дейност.
5. Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.1226.2 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности“ в кв. 89 представляващ помещение  с площ от 8,70 кв.м. за услуги.
6. Допълнение в списъка на пасища, мери и ливади – землище Пирдоп за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021г., приет с Решение № 16 по Протокол № 2/ 27.02.2020 г. от заседание на ОбС-Пирдоп.
7. Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща ДДС към авансово плащане по  договор № BG06RDNP001-7.007-0091-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради” УПИ V, кв. 4, гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
8. Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща авансово плащане по  договор № BG06RDNP001-7.007-0091-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради” УПИ V, кв. 4, гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
9. Приемане на „Общински план за младежта за 2020 година” и Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп за 2019 г.
10. Избор на заместник председател на Общински съвет – Пирдоп.

Материалите и докладните записки за заседанието са качени на сайта на Община Пирдоп – https://www.pirdop.bg/bg/materiali-za-predstoyashti-zasedaniya/655-26-03-2020.html