Предстои редовно заседание на ОбС-Златица

Редовното заседание №24 на ОбС-Златица ще се проведе отново онлайн на 29.04.2021г. /четвъртък/ от 17:00 ч. В проекта за дневен ред са включени 13 точки, сред които докладни записки за предварително преминаване на газопровода за „Аурубис“ през територията на гр. Златица; приемане отчетите за дейността на читалищата; годишна програма на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за развитието на Община Златица, ремонт на улици:

1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и становища на кмет.
2. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Просвета 1915“ с. Карлиево през 2020 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства.
3. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Оборище 1897“ с. Петрич през 2020 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства.
4. Удостояване на Г-н Асен Згуровски посмъртно със званието „Почетен гражданин на Община Златица“.
5. Приемане на План за интегрирано развитие на община Златица за периода 2021-2027 г. /ПИРО/
6. Годишна програма на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД за насърчаване развитието на Община Златица – 2021 г.
7. Средства за неотложни текущи ремонти на части от улична мрежа в гр. Златица.
8. Удължаване на срока на погасяване на кредита от фонд ФЛАГ по проект „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“
9. Предварително съгласие за преминаване през имоти-общинска собственост за ПУП-ПП за извън урбанизираните територии за обект: „Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД“
10. Увеличаване на средства за обект „Ремонт на водопроводна и канализационна мрежа на улици в гр. Златица, рехабилитация и частично асфалтиране на местата на интервенция“
11. Определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег
12. Приемане на отчет за дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров“ – 1915 г. с. Църквище през 2020 г. и отчет за изразходваните от бюджета средства
13. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.