Предстои редовно заседание на ОбС-Златица

На  основание  чл . 23, ал . 4, т . 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ председателят на ОбС-Златица г-н Младен Медаров е свикал редовно заседание № 6 на  ОбС–Златица на 30.01.2024 г. /вторник/  от  17:00 ч. в НЧ „Христо Смирненски 1889“, гр. Златица, при следния дневен ред:  

ДНЕВЕН РЕД

  1. Изказвания, питания, становища на кмет, общински съветници и граждани.
  2. Избор на   постояните комисии в Общински съвет-Златица
    Докл. Младен Медаров- Председател на ОбС-Златица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЗЛАТИЦА:
/Младен Медаров/