Предстои заседание на ОбС-Пирдоп

За 29.03.2018 г. от 17.30 ч. в лекторията на НЧ „Напредък“ е насрочено провеждането на редовно заседание на ОбС-Пирдоп при следния Дневен ред:

– Отчет за изпълнение на бюджета на община Пирдоп и сметките за средства от европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2017 г.

– Състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г.

– Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Пирдоп за периода 2018 г. – 2020 г.

– Промяна  наименованието  на социална услуга, делегирана от държавата дейност, в съответствие с регламентираните социални услуги, съгласно чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/

– Приемане на Наредба за условията и реда за определяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

– Отдаване под наем на недвижим нежилищен имот за подставяне на вендинг автомат в част от фоайе на сграда в кв.127 гр. Пирдоп.

–  Отдаване под наем на поземлен имот, в който да се изгради полигон за обучение на ловни кучета.

– Издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – публична общинска собственост.

– Издаване на запис на заповед от община Пирдоп в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансирането на разходите за ДДС след извършена заявка за  авансово плащане  по договор №23/07/2/0/00782 от 15.11.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7.2 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанка“ гр. Пирдоп“, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие“

– Даване разрешение на Кмета на Община Пирдоп, в качеството му на Възложител, да процедира изменение на подробен устройствен план /ПУП – ПЗ/ в обхват УПИ VI /За кооперативен пазар/, кв. 127 по плана на гр. Пирдоп, с цел обособяване на нови урегулирани поземлени имоти и  улица – тупик.

– Предприемане на действие по премахване на паянтова сграда, строена през 1968 г. /стара поликлиника/, намираща се в УПИ VІ-833, УПИ VІІ-833, кв. 52Б по плана на гр. Пирдоп, улица с ОТ 520А-520Б и УПИ VІ-833, кв. 52А по плана на гр. Пирдоп от Кмета на Община Пирдоп

– Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2018 / 2019 г.

– Кандидатстване на община Пирдоп с проект: „Здравословният стил, моят стил!“, в рамките на втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия №: 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2: „Младежи“, Специфична цел 2.2: „Хора за хора и работа в мрежи“.

– Кандидатстване на община Пирдоп с проект: „Съвместни инициативи за опазване на природните ресурси чрез подобряване качеството на въздуха, почвите и водите в трансграничния регион“, в рамките на втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия №:2014TC16I5CB007 – 2018 – 2, Приоритетна ос 3: „Околна среда“, Специфична цел 3.2: „Опазване на природата“.