Предстои заседание на ОбС-Златица

За петък – 24.11.2023 г., е обявено второто заседание на ОбС-Златица, Мандат 2023-2027 г. То ще се проведе в в НЧ „Христо Смирненски 1889“, гр. Златица от 17.00 ч. Проектът на Дневен ред е:

1. Изказвания, питания, становища на кмет, общински съветници и граждани2. Определяне представител на Общински съвет-Златица в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)Докл. Младен Медаров- Председател на ОбС-Златица3. Определяне представител на Общински съвет – Златица в Областния съвет за развитие на Софийска областДокл. инж. Любомир Цветков – Кмет на Община Златица4. Определяне представител на Община Златица в Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – СофияДокл. Младен Медаров – Председател на ОбС- Златица5. Избор на Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за работа на Общински съвет-ЗлатицаДокл. Младен Медаров – Председател на ОбС-Златица6. Избор на Временна комисия за предложения за вида и състава на постояните комисии в Общински съвет – Златица и даване на предложения относно вида и състава на постоянните комисии при Общински съвет-ЗлатицаДокл. Младен Медаров – Председател на ОбС-Златица7. Вземане на решение за отмяна на Решение №520 по протокол №59 от заседание на Общински съвет-ЗлатицаДокл. Младен Медаров – Председател на ОбС-Златица8. Определяне на процента собственост на Община Златица на рециклируемите отпадъчни материали, образувани при работа на експлоатираните от оператора ДЗЗД “Компост Средногорие“ инсталации и начина на продажбата имДокл. инж. Любомир Цветков – Кмет на Община Златица9. Снабдяване с дърва за горене на ветерани от войната, на лица до 18-годишна възраст с намалена работоспособност, лица с намалена работоспособност над 70% и лица над 80-годишна възраст през 2024 г.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЗЛАТИЦА:Младен Медаров