Предстои заседание на ОбС-Златица. Ще раздават дърветата, които отсякоха преди близо година от централната градска част

Редовно заседание № 25 на ОбС-Златица ще се състои на 28.05.2021 г. (петък) от 17:00 ч., в залата на библиотеката находяща се на втория етаж на НЧ „Христо Смирненски – 1889“, гр. Златица. То е открито за всички, които желаят да присъстват и да зададат своите въпроси към кмет, ОбА и ОбС-Златица. В дневният ред са включени за разглеждане 7 точки:

  1. Изказвания, питания на граждани, общински съветници и становища на кмет.
  2. Предложение за освобождаване на лечебни заведения – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, учебни заведения, детски градини и читалища от заплащане на такса за битови отпадъци за 2021 г.
  3. Промяна в състава на постоянни комисии към Общински съвет Златица.
  4. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Златица.
  5. Одобряване на проект на ПУП-парцеларен план за обект: Фотоволтаична инсталация /в ПИ с идентификатор 31044.28.16 по КККР на гр. Златица/ за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България“
    АД в землището на гр. Златица, община Златица, Софийска област като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл. 150 от ЗУТ
  6. Предоставяне за ползване на дървесина, намираща се в ОЗ „Гора“
  7. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.

След близо година най-накрая ОбА-Златица е съумяла да изготви докладна записка, с която ОбС-Златица да реши да бъдат раздадени на нуждаещи се отсечените дървета от главната улица. За съжаление тази дървесина вече не е годна за каквото и да било ползване. Показахме в репортаж на живо къде и как тя бе складирана и съхранявана – под дъжд, сняг и слънце. Безстопанственост ли, що ли?