Предстои заседание на ОбС-Златица. Съветниците ще си определят възнаграждения.

В късния следобед на днешния ден (19.06.2020 г.) председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков сколаса официално да съобщи за насроченото от него редовно заседание на ОбС-Златица, което ще се състои на 25.06.2020 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на библиотеката в НЧ „Христо Смирненски-1889“, вероятно имайки предвид читалнята на втория етаж, защото заседателна зала в златишкото читалище няма.

Материалите и докладните записки отново не са предоставени на гражданите, за да могат да се запознаят с тях и да вземат отношение преди сесията така, както това се прави в редица български общини, в това число в съседната Община Пирдоп.

В Дневният ред на 10-тото заседание на ОбС-Златица са включени за дискутиране и вземане на решения 13 точки, от които особен интерес буди точка № 5 – Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници към Общински съвет – Златица. Събуденият интерес идва от обстоятелството, че съветниците вече решиха да не получават възнаграждение при извършване на съветническата си дейност в този си мандат. Явно убеждението им да работят на ползу роду се е променило по време на пандемичната обстановка и са се запътили да вземат друго решение относно собствените си възнаграждения. Към момента на оповестяването за провеждането на предстоящото заседание няма как да разберем какво е предложението, защото то не е прикачено към съобщението. Председателстващият общинските съветници не е благоволил да запознае населението и с това ново предложение. Прикачването на материалите за сесията най-вероятно ще отнеме много от ценното му време – има-няма 10-20 минути.

Останалите точки от Дневният ред, по които ще заседават златишките общински съветници на 25-ти юни от 17.00 ч. са:
– Представяне на Социалната програма на Аурубис България АД за 2020 – 2021 г., която ще бъде докладвана от екип на предприятието;
– Годишен финансов отчет на „Медицински център 1 Златица ЕООД“ за 2019 г., който ще бъде представен от д-р Ангел Мечкаров – управител на медицинския център;
– Представяне на Инвестиционна програма към ВиК дружество, клон Златица – с докладващ Наско Фотев – ръководител ВиК-Златица;
– Вземане на решение за членство на председателя на Общински съвет – Златица в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България;
– Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 – 2023 г. за Районен съд – Пирдоп;
– Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 – 2023 г. за Софийски окръжен съд;
– Отмяна на Решение №56 от Протокол №8 от проведено извънредно заседание на 30.04.2020 г. и Разглеждане и обсъждане на частичен Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г., в горските територии – общинска собственост и определяне начина на ползване на дървесина – докл. инж. Стоян Генов – кмет на община Златица;
– Определяне на пределна цена за услугата „Маркиране на дървесина в стоящо състояние;
– Вземане на нарочно решение за разпределяне на средства от приетият общински бюджет за 2020 г., за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Златица;
– Насочване на бюджетни кредити от „Общински съвет“ в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“;
– Разглеждане на заявления за отпускане на финансова еднократна помощ.

Продължава порочната практика материалите за заседанието да не са публично известни за гражданите, което би следвало да е приоритет в работата на председателя на ОбС-Златица и общинските съветници. Причините – всеки сам за себе си може да разумее. Скрито-покрито не би следвало да има, обаче!

Свикването на заседанието е на ръба на нарушението на ЗМСМА и Правилника за работа на ОбС-Златица съобразно късното оповестяване на редовното 10-то заседание.

Прави впечатление, че няма включена точка за разискване на направеното Инвестиционно предложение от „Аурубис България“ АД за газифициране на предприятието. Дали причината е, защото на председателят всичко около това предложение му е от ясно по ясно, предвид неговата месторабота, или защото още не е чул за него? Предстои да разберем.