Предварително класиране на проекти за ремонт на улици обяви ДФ „Земеделие“. Средногорските общини са включени в списъка.

Приключи предварителното класиране на проекти за улици и пътища по общинската подмярка от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) е извършил предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в две процедури – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ и Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“.

По процедура „Улици“ е извършено предварително класиране на 108 проектни предложения. От подадените 112 проекта, 4 се дублират и същите се считат за оттеглени. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ на 23.12.2022 г., проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Предварителното класиране е публикувано на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Определеният бюджет по процедурата е в размер на 68 453 000 лева.

Общините от Средногорието са кандидатствали по процедурата и са включени в списъка както следва:

  • BG06RDNP001-7.017-0033 ОБЩИНА ЗЛАТИЦА – Реконструкция на улици в град Златица, Община Златица;
  • BG06RDNP001-7.017-0062 Община Пирдоп – Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Пирдоп, община Пирдоп – по ул. „Княз Момчил Пирдопски“ и ул. „Панагюрско шосе;
  • BG06RDNP001-7.017-0037 ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА – Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Копривщица;
  • BG06RDNP001-7.017-0040 Община Мирково – Рехабилитация на съществуващи улици в с. Мирково и с. Смолско;
  • BG06RDNP001-7.017-0049 ОБЩИНА АНТОН – „Строителство на улица „Стара планина“ от о.т. 99 до о.т. 250, улица „Средна гора“ от о.т. 63 до о.т. 140 и улица „Здравец“ от о.т. 63 до о.т. 126 и реконструкция на улица „Паисий Хилендарски“ от о.т. 34 до о.т. 54а, улица „24 –ти май“ в с. Антон, Община Антон;
  • BG06RDNP001-7.017-0069 ОБЩИНА ЧАВДАР – Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в с. Чавдар, община Чавдар;
  • BG06RDNP001-7.017-0110 ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ – Рехабилитация и/или реконструкция на улици, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в урбанизираната територия на община Челопеч – Етап 1.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочените процедури „Улици“ и „Пътища“, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуването на списъците с предварително класираните проекти.