Превантивни мерки на „Аурубис България“ АД

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение, „Аурубис България“ АД създаде Вътрешен оперативен щаб от ръководители в компанията, който определя, изменя своевременно, съгласува и координира предприетите превантивни мерки в зависимост от развитието на ситуацията, законовите промени и институционалните разпоредби. Оперативният щаб е в състав: Тим Курт – Изпълнителен директор, Димо Кирилов – Производство, Николай Неделчев – Технически дейности, Ивайло Вътев – Финанси, Анелия Димова – Човешки ресурси, Ирена Радева – Сигурност и управление на риска, Евелин Русинов – ЗБУТ, д-р Жанета Рачева – Здравна служба, Ивайло Георгиев – Връзки с институциите.

Забранени са посещенията на външни лица в медодобивния завод на „Аурубис“ до Златица и Пирдоп. За всички служители на компании – подизпълнители и доставчици, които осъществяват постоянна дейност на територията на завода или отговарят за всекидневното обезпечаване със суровини и материали, свързани с непрекъснатия производствен процес, са валидни същите мерки, каквито и за служителите на “Аурубис България” АД. На територията на завода не се допускат хора със симптоми на респираторни заболявания: кашляне, кихане, повишена температура.

Забранени са всички командировки в страната и чужбина. Служителите, които са пътували зад граница, независимо дали служебно или лично, не могат да влизат в завода за срок от 14 дни след завръщането им.Тези служители остават вкъщи и са задължени, в допълнение към предоставените им указания, да се свържат по телефона с личния си лекар.

Всички служители, в извънработното им време, са задължени да се придържат към разпоредбите за спазване на хигиена, пътувания, ограничаване на събиранията в групи, посещения на публични места. Ако служител на компанията реши да пътува в чужбина по лични причини, след завръщането му за него са в сила разпоредбите за домашна карантина.

„Аурубис“ отмени всички планирани публични прояви, организирани от компанията или пряко свързани с участието й, като публични събития на национално ниво, на местно ниво и други инициативи, свързани със струпването на хора.

Служба „Трудова медицина“ на територията на завода спря плановите профилактични прегледи. Офисът на компанията в София преустанови работа. Информационният център в Пирдоп е затворен. Своевременната връзка с гражданите от региона се осъществява по телефон или електронна поща.

Ръководителите на направления в компанията организират ротационен режим на работа – там, където това е приложимо. Оперативки, инструктажи и други належащни работни срещи, свързани с непрекъснатия производствен процес, както и законово изискваните вътрешни обучения, се провеждат дистанционно или на малки групи, така че да се осигурява необходимото отстояние между участниците. Прекратени са външните обучения. Променен е вътрешния ред за обмен на документи.

Увеличена е степента на дезинфекция на всички помещения. Осигурява се дезинфектант на алкохолна основа в санитарните възли, на входовете и изходите. Денонощно се дезинфекцират автобусните спирки и пешеходните маршрути на територията на завода. Дезинфектират се автобусите за превоз на служители.

Източник: „Аурубис България“ АД – Пирдоп