Пирдопски ученици се запознаха с дейността на инспектора Детска педагогическа стая

На 7 август, в сградата на НЧ„Напредък – 1869“ – Пирдоп, е проведена беседа с бъдещите седмокласници на СУ „Саво Ц. Савов“- гр. Пирдоп. Инспектор Детска педагогическа стая в РУ- Пирдоп Моника Георгиева запозна подрастващите с понятието „ Детска педагогическа стая“ и функциите и дейността на инспектора, работещ по тази линия. Те научиха още какво представлява противообществената проява, дефинициите за малолетно и непълнолетно лице, както и видовете наказания, санкции и възпитателни мерки, които се прилагат спрямо тях.

На достъпен език инспектор Георгиева разясни на събеседниците си спецификата при работата с деца, извършили престъпления или противообществени прояви или такива в риск. Младежите проявиха изключителна активност  в последвалата дискусия, както и силен интерес към изискванията за заемане на длъжността, начините и възможностите за започване на работа в полицията.

По тяхно желание в беседата бе включена и актуалната тема за безопасното поведение на децата в интернет пространството, интернет тормоза и институциите, които могат да бъдат сигнализирани в случай на тормоз в социалните мрежи.

Източник: ОДМВР