Откриха компостиращата инсталация в Златица

На 27-ми януари от 14.00 ч. се състоя тържествената церемония по изпълнение на проект “Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица” – най-големият интегриран проект между седемте средногорски общини.

Стойност на проекта: 8 879 238, 54 лв.
Срок за изпълнение: 35 месеца
Физическо изпълнение: 30 месеца.

Реализацията на проекта следва да допринесе за постигането на националните цели, заложени в бъл-гарската нормативна уредба и в НПУО за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци.

Инсталацията за компостиране е с капацитет от 2932 до 3000 тона на година, или по 11,9 тона на ден зелени и биоразградими отпадъци, събирани разделно от гражданите.

Инсталацията за предварително третиране е с капацитет от 5683 до 6000 тона на година или 23,8 тона на ден смесено събрани битови отпадъци от общините Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Антон и Копривщица.

На тържествената церемония присъстваха кметовете от Средногорието инж. Алекси Кесяков, Андрей Симов, Цветанка Йотина, Григор Даулов, Бойка Дюлгярова, Ангел Геров, общински съветници, представители на РИОСВ и МОСВ, представители на “Дънди Прешъс Металс Челопеч” АД и местния бизнес.

Лентичката за стартиране работата на инсталациите прерязаха кметът на Община Златица инж. Стоян Генов и министърът на околната среда и водите Емил Димитров.
Министър Емил Димитров поздрави кметовете от Средногорието за конструктивната им съвместна дейност в Регионалното сдружение за управление на отпадъците “Средногорие Еко” и изрази надежда, че тя ще е пример и за други населени места в реализирането на мащабни екологични проекти.

Изказване на инж. Стоян Генов – кмет на
Община Златица:
„Компостиращата и сепарираща инсталации са най-големия интегриран проект между седемте общини на Средногорието и третия мащабен проект, реализиран в местността „Бакаджик”. Изграждането на двете екологосъобразни инсталации стартира на 30-ти януари 2020 г. и за по малко от година те окончателно бяха завършени.

Основен двигател на този процес е Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Средногорие Еко”. Обединени, общините си поделят разходите по поддръжка, експлоатация и мониторинг на съоръженията. Решенията в хода на проекта ги взимахме заедно всички кметове, в партньорство с участниците в строителството и управляващия орган. Това беше нашата гаранция за успешен завършек и постигане заложените цели, съобразно раздел IV от приетата Регионална програма за управление на отпадъците 2016-2020 г. за общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч.

С изграждането на сепариращата и компостираща инсталации целим да постигнем устойчивост в управлението на отпадъците. Вече е създадена необходимата инфраструктура за предварително третиране, оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане на генерираните от населението битови отпадъци.
Няколко са целите на проекта: намаляване на количеството депонирани отпадъци, като бъде осигурен допълнителен капацитет за предварителното им третиране; разделно събиране; рециклиране чрез компостиране.

Тези дейности са грижа за природата и ще направят населените ни места по-чисти. Подлежащите за рециклиране отпадъци ще бъдат отделяни и след това оползотворени. Това ще доведе и до по-малко количество на депонираните отпадъци, а оттам и удължаване срока на годност на депото. Качествено изпълнение на дейностите ще доведе до постигане на заложената стратегическа цел – постигане високо ниво на защита на околната среда на територията на седемте общини в съответствие с европейското и национално законодателство в областта на отпадъците.

Проектът е голяма инвестиция, чрез която се цели изграждането на екологична култура у жителите на Средногорието – за разделното събиране на отпадъци. Не на последно място, ще бъдат открити и нови работни места.

Осъществяването на този мащабен проект е пример за ефективно партньорство между общините на Средногорието и инвестиция за бъдещо сътрудничество“.

ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА – ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА

Нашето качество на живот, здравето ни и работните места – всичко това зависи от околната среда. Начинът и темпото, с които изразходваме природните ресурси днес, рискуват да подкопаят нашето благосъстояние, както и способността на природата да ни снабдява с необходимото. Налага се да преобразим из основи начина, по който произвеждаме, потребяваме и живеем. Нужно е да направим икономиката си зелена, като преходът трябваше отдавна да е започнал.

Различни стратегии и законодателни актове на ЕС, като “Европа 2020”, инициативата “Европа за ефективно използване на ресурсите” и Рамковата директива за отпадъците или Седмата програма за действие за околната среда, следва стриктно да се изпълняват, за да се създаде устойчивост в ключови дейности на икономиката в дългосрочна перспектива. Превръщането в зелена на цялата европейска икономика е огромна задача. Тя включва внедряване на устойчивото използване на ресурсите във всеки аспект от живота.

Ние, потребителите…
Трябва да направим икономиката по-ефективна по отношение на ресурсите и да намалим количеството на отпадъците – или загубите, които тя произвежда. Като потребители всички ние имаме своята роля за съдействие на прехода към зелена икономика. Поведението ни на потребители се влияе в много голяма степен от хората като нас и от заобикалящите социални условия, от нашите импулси и от предлаганите възможности за избор.
Независимо от размера на доходите си и мястото в света, където живеем, нашето здраве и благосъстояние зависят от околната среда. Нейното добро състояние зависи от всички нас.

Що е то “Екологична култура”?
Целостта от заучено поведение, отношения, практики и познания, които има дадено общество по отношение на поддържане или защита на природните им ресурси, екосистемите и всички външни условия, влияещи върху човешкия живот…
Информираността на населението е от голямо значение за постигането на зелена икономика и нулеви отпадъци. Превръщането на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците е от съществено значение за постигането на поставените цели за опазване на околната среда, намаляване на вредното въздействие на отпадъците и опазване здравето на хората.

РСУО “Средногорие ЕКО”
Основната цел на приетата от РСУО “Средногорие Еко” Регионална програма за устойчиво управление на отпадъците е намаляване на замърсяването на околната среда, установяване на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците чрез повишаване на разделното събиране и рециклирането на отпадъците в региона, което ще се осъществява и чрез реализирания проект за компостираща и сепарираща инсталации и внедряване на интегрирана система за управление на отпадъците, организирана на регионален принцип.

В Закона за управление на отпадъците са посочени срокове за подготовка и внедряване на системи за разделно сметосъбиране, повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници:

  • до 01.01.2016 г. – най-малко 25% от общото им тегло;
  • до 01.01.2018 г. – най-малко 40% от общото им тегло;
  • до 01.01.2020 г. – най-малко 50% от общото им тегло.

Данните към 2016 г. за количествата битови отпадъци, образувани в региона:

  • Антон – 188 тона;
  • Златица – 1869 тона;
  • Копривщица – 709 тона;
  • Мирково – 297 тона;
  • Пирдоп – 4435 тона;
  • Чавдар – 237 тона;
  • Челопеч – 906 тона.

От общия състав на битовите отпадъци, почти 40-50% представлява биоразградима фракция, основно представена от хранителни остатъци (кухненски отпадъци), зелени отпадъци от поддръжка на растителността в личните дворове и бракувана продукция от пазари, тъжища и търговската мрежа за плодове и зеленчуци.

Чрез пускането в експлоатация на изградените сепарираща и компостираща инсталации в Златица, се цели значителното намаляване на депонираните на регионалното депо битови отпадъци и постигане на заложените в Регионалната програма за управление на отпадъците цели, в това число ефективно разделно сметосъбиране и повишаване на екологичната култура на гражданите.

Налице е силен потенциал за провеждане на политики за ангажиране / възпитаване на гражданите в опазването на околната среда, защото основната отговорност е тяхна.