Отделение „Вътрешни болести“ на МБАЛ-Пирдоп ще приема заразени от Covid-19 в неусложнено състояние

Със Заповед № РД-01-159 от днес (27.03.2020 г.) министър МЗ Кирил Ананиев определи лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение на пациенти с Covid-19. Те са структурирани както следва:
а. Лечение и наблюдение на пациенти с Covid-19 в неусложнено състояние;
б. Лечение и наблюдение на пациенти с Covid-19 в състояние, нуждаещо се от интензивно лечение.

МБАЛ-Пирдоп е определена за лечение и наблюдение на пациенти с  Covid-19 в неусложнено състояние, съобразно приложение № 1, в отделение „Вътрешни болести“ – 28 броя легла.

Другите лечебни заведения от Софийска област, определени за лечение и наблюдение на пациенти с Covid-19 в неусложнено състояние са:
– СБАЛПФЗ София област ЕООД, отд. „Пневмология и фтизиатрия” – 40 легла;
– МБАЛ Ботевград ЕООД, отд. „Вътрешни болести” – 26 легла;
– МБАЛ Елин Пелин ЕООД, отд. „Вътрешни болести” – 35 легла;
– МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе, отд. „Вътрешни болести” – 18 легла;
– МБАЛ Ихтиман ЕООД, отд. „ Вътрешни болести” – 16 легла;
– МБАЛ Самоков ЕООД, отд. „ Вътрешни болести” – 45 легла;
– МБАЛ Своге ЕООД, отд. „Вътрешни болести” – 35 легла;
– СБПФЗПЛР Цар Фердинанд I ЕООД, отд. „Пневмология и фтизиатрия” – 90 легла.

Общо легла за заболели от Covid-19 в неусложнено състояние за Софийска област: 333 броя.

За лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в състояние, нуждаещо се от интензивно лечение в Софийска област са определени следните лечебни заведения:
– МБАЛ Ботевград ЕООД, отд. „Анестезиология и интензивно лечение” – 6 легла;
– МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе, отд. „Анестезиология и интензивно лечение” – 6 легла;
– МБАЛ Ихтиман, отд. „Анестезиология и интензивно лечение” – 6 легла;
– МБАЛ Самоков, отд. „Анестезиология и интензивно лечение” – 6 легла.

Общо за Софийска област леглата за пациенти, заразени с Covid-19 в състояние, нуждаещо се от интензивно лечение – 26 легла.

Съгласно заповедта на министър Ананиев медицинският персонал  лечебните заведения за болнична помощ в медицинските заведения, определени като такива, в които ще бъдат приемани пациенти, заразени с Covid-19 в неусложнено състояние следва да бъде осигурен с лични предпазни средства и да спазва стриктно въведените в страната и в лечебното заведение хигиенни и противоепидемични мерки. Ръководите на тези лечебни заведения следва да осигурят прилагането на заповедта, в това число при възможност да предприемат действия за изпълнение на препоръчителните изисквания съгласно Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Инфекциозни болести” и препоръчителните изисквания за интензивно лечение (приложение 3 и 4 към Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на МЗ).

Директорите на регионалните здравни инспекции следва да осъществяват контрол и съдействие по прилагането на издадената заповед.

Лечебните заведения за болнична помощ по т. а, където е включена и МБАЛ-Пирдоп, следва да предприемат действия при възможност с оглед сключване на анекси към договорите с НЗОК за изпълнение на КП № 4 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения”, в сила до овладяване на епидемичната обстановка, при условия и по ред, определени от Надзорния съвет на НЗОК.

Източник: Министерство на здравеопазването

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zdravniyat-ministr-izdade-zapoved-s-koyato-opredel/