ОиК-Пирдоп даде 14-дневен срок на Ангел Геров да се запознае със сигнал от 2 страници

ОиК-Пирдоп разгледа обстойния сигнал, внесен от общински съветник Антоанета Илиева (ГЕРБ), в който се съдържат данни за закононарушение, извършено от кмета Ангел Геров (БСП). Заради отсъствието на председателя на ОиК-Пирдоп Димитринка Николова, заседанието бе председателствано от зам. председател Петър Чобанов (от квотата на БСП????). Въпреки дадените разяснения от присъстващ юрист, ОиК-Пирдоп счете, че на Ангел Геров са му необходими цели 14 дни, за да представи доказателства и „да избере дали да е кмет на община Пирдоп или управител на фирма“, както обясни Петър Чобанов. Съгласно разпоредбите на АПК.

Решение № 079-МИ Пирдоп, 11.02.2021 – ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил сигнал от Антоанета Георгиева Мечкарова

Предоставя възможност на Кмета на община Пирдоп – г–н Ангел Геров да се запознае с постъпилия Сигнал вх. №01-30/08.02.2021 г. от Антоанета Георгиева Мечкарова и в срок от 14 дни от уведомяването да вземе становище и да представи писмени доказателства. 

РЕШЕНИЕТО е прието с 12 гласа „ЗА“

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Зам. председател: Петър Георгиев Чобанов
Секретар: Ивета Младенова Младенова
………………………………

Дискусията може да бъде проследена на страницата на списание „Средногорски БАГРИ“ във фейсбук!

Всъщност, в сигналът се посочва, че Ангел Пенчов Геров е нарушил разпоредбите на ЗМСМА – чл. 41, ал. 3 и не е прекратил дейността си като едноличен търговец – ЕТ „Калиопа – Ангел Геров“. С полагането на клетва като кмет на Община Пирдоп Ангел Геров е следвало да предприеме действия в едномесечен срок.

ОиК-Пирдоп със свое решение № 072-МИ от 03.11.2019 г. обявява за кмет на Община Пирдоп Ангел Пенчов Геров, издигнат от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ).

Ангел Пенчов Геров полага клетва за кмет на Община Пирдоп на 14.11.2019 г. и следва стриктно да изпълнява своите задължения, спазвайки българското законодателство, в това число и разпоредбите на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА: В ЕДНОМЕСЕЧЕН срок от полагането на клетвата…, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

На зам. председателят на ОиК-Пирдоп Петър Чобанов и на членовете на ОиК-Пирдоп следва да им е известно дали Ангел Пенчов Геров е уведомил ПИСМЕНО ОиК-Пирдоп в едномесечен срок след встъпването си в длъжност за предприети действия от негова страна. Проверка в тази посока може да бъде извършена в рамките на 10 минути до половин час. Една цигара време би отнело на който и да било член на ОиК-Пирдоп да извърши тази проверка в документацията на пирдопската общинска комисия.

Дали е уведомил ПИСМЕНО председателя на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев в едномесечен срок Ангел Пенчов Геров, също може да бъде проверено за една цигара време. Още повече, че залата, в която заседава ОиК-Пирдоп е на пет-шест крачки от кабинета на Васил Кафеджиев. Ако там няма внесено писмено уведомление от Ангел Геров, регистрирано по надлежния ред и вписано в съответните регистри и книги, то няма как нито за 1 ден, нито за 5 дни, нито за 14 дни да се появи. Няма как да се появи и в документацията на ОиК-Пирдоп. Или????

След предложението на Петър Чобанов за 14-дневна отсрочка, подкрепено от всички членове на ОиК-Пирдоп, присъствали на заседанието, възникват много тревожни въпроси:
1. Извършена ли е надлежна проверка за наличието на писмено уведомление от Ангел Пенчов Геров в ОиК-Пирдоп в указания от ЗМСМА срок? Ако да – защо Петър Чобанов не коментира резултата от тази проверка? Ако не – защо не е извършена такава?
2. Извършена ли е надлежна проверка за наличието на писмено уведомление от Ангел Пенчов Геров в ОбС-Пирдоп в указания от ЗМСМА срок? Ако да – защо Петър Чобанов не коментира резултата от тази проверка? Ако не – защо не е извършена такава от ОиК-Пирдоп преди заседанието по казуса?
3. Има ли вероятност с този дълъг срок, даден на Ангел Пенчов Геров да се запознае с цели два листа сигнал и две страници приложения – близо половин месец (14 дни), да се търси възможност да се появят изневиделица две писмени уведомления от негова страна в документацията на ОиК-Пирдоп и ОбС-Пирдоп? И да изчезне от Търговският регистър действащата ЕТ „Калиопа – Ангел Геров“!? Малко вероятно…

Действията на ОиК-Пирдоп при неспазване разпоредбите на ЗМСМА са ясно разписани. Удостоверявайки, че Ангел Пенчов Геров не е подал в едномесечен срок писмени уведомления по надлежния ред за прекратяване на дейността си като ЕТ, следва да излязат с решение за прекратяване на неговите пълномощия като кмет. Защото… Независимо от съдебната практика в подобни случаи, „всеки един случай е индивидуален“. Индивидуален, даже уникален е и случаят на Ангел Пенчов Геров, който е кмет на Община Пирдоп и в същото време е едноличен търговец в „Калиопа – Ангел Геров“ ЕТ. Несъвместимостта е повече от очебийна и „фактът е неоспорим“ дотолкова, доколкото тази фирма и към момента е действаща – справка ТРРЮЛНЦ. Или някой очаква в тези 14 дни тя да изчезне от ТРРЮЛНЦ със задна дата????

Сериозни размишления предизвиква и въпроса дали изобщо са вникнали зам. председателя Чобанов и останалите присъстващи членове на ОиК-Пирдоп в разпоредбите на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, както и в тези на чл. 42, който третира ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на кмета (даже и на Ангел Пенчов Геров) ПРЕДСРОЧНО – чл. 42, ал. 1, т. 5. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г., предишна т. 4 – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) при неизпълнение на задълженията по чл. 41, ал. 3… В това число и при неподаване на ПИСМЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ!

Извършваме проверка дали Ангел Пенчов Геров е подал писмени уведомления в ОиК-Пирдоп и ОбС-Пирдоп по телефона, докато той се запознава в детайли, буква по буква, ред по ред в период от 14 дни с двете страници сигнал и двете страници приложение, от което става ясно, че ЕТ „Калиопа – Ангел Геров“, ЕИК 122010884 към дата 02.02.2021 г. е действаща, съгласно официалната информация на съответния търговски регистър…