Общински съветници от Златица отговарят

В бр. 51/ 22-28.12-2017 г. (в-к „Камбана“), на стр. 2: Репортер, в рубриката „В малкия парламент” бе поместен материал с автор инж. Тодор Чомпалов – общински съветник от „АБВ”, озаглавен „Управляващото мнозинство” блокира работата на общината за 2018 година”. В този материал имената  ни са споменати, като е включено в  т. нар. от автора „управляващо мнозинство”. Изведеното заглавие и твърденията в материала са неистинни и целящи да манипулират читателите на вестника, като ги убеждават, че е спряна работата на общината за 2018 г. Основно доказателство, че дадената информация е невярна е това, че основния документ, който определя работата на община Златица за 2018 г. е изготвянето, обсъждането и приемането на Общинския бюджет. На цитираното от Тодор Чомпалов заседание на ОбС-Златица не е внасян за приемане Бюджета на Община Златица за 2018 г.

ЗАЩО ГЛАСУВАХМЕ ПРОТИВ направените предложения от страна на кмета на община Златица инж.Магдалена Иванова?

Основният аргумент е, че преди две години положихме клетва във всичките си действия да се ръководим ЕДИНСТВЕНО от интересите на гражданите на община Златица. И тази клетва ни задължава преди да гласуваме дадено предложение, да го проучим и да го обсъдим с широк кръг от граждани, като задаваме съответните въпроси към вносителката. И да не го подкрепяме, ако то не е в интересите на гражданите на общината.

НЕ ПОДКРЕПИХМЕ увеличаването на цените за продажба на дървесина от общинската гора. Въпреки уверенията на кмета инж.Магдалена Иванова, че цените се запазват същите като през 2017 г., на заседанието бе установено, че те са завишени, но не бяха дадени достатъчно аргументи ЗАЩО гражданите на Златица трябва да плащат по-високи цени за дърва за огрев? И защо са заплащали с 12,00лв на кубик в повече от определените от ОбС-Златица цени за дърва за огрев през 2017г. (Решение № 154 по протокол №23 от 22.12.2016г.)?

НЕ ПОДКРЕПИХМЕ изсичането на вековни гори над село Църквище, които бяха включени без да е необходимо в годишния план за ползване на дървесина през 2018 г. Предложението на кмета инж.Магдалена Иванова е да се отсекат прогнозно 10 798 куб. м. дърва без клони и 12 619 куб. метра с клони, което е приблизително 18400 плътни куб.м., равняваши се на 1 800 камиона натоварени с по 10 кубика дърва. Това количество дървесина НЕ Е предвидено за нуждите на местните жители, а за износ. За нас изсичането на горите на община Златица само, защото „ги има”, не е приемлив аргумент. Нещо повече. От приложеният към докладната записка Протокол стана ясно, че посочените подотдели в землището на село Църквище не са „съгласно действащия горскостопански план от 2010 г.”, като в тях „няма предвидено мероприятие”. Доводът на кмета и служителя от Общинско звено „Гора”, че те са включени в плана и трябва да се изсекат, не отговаряше на истината. А репликата „След Карлиево е ред на Църквище” също не можа да ни убеди, че трябва да подкрепим подобно масово изсичане на вековната букова общинска гора – филтъра на нашия въздух и източник на вода за питейни и други нужди на населението в община Златица.

НЕ ПОДКРЕПИХМЕ Община Златица да кандидатства за финансиране по Проект „Красива България”, тъй като проектът не бе представен за разглеждане в детайли от ОбС-Златица, поради което трябваше да одобрим нещо, което не сме виждали. Нещо повече, г-жа Иванова даде разяснения, че ставало дума за „ремонти”, като в последствие уточни, че „ставало дума за ново строителство”. Не стана ясно всъщност какво точно ще се прави – ще се ремонтират стари сгради или ще се строят нови такива? Проектът също така изисква 55% съфинансиране, т.е. над половината от средствата следва да бъдат осигурени от бюджета на Община Златица. Не стана ясно и какви точно ще са функциите на ремонтираната или новостроящата се сграда, освен, че там трябвало да се премести „Социалната служба”. Смятаме, че за „Социалната служба” могат да се отредят по-подходящи помещения, като не се налага мащабното им ремонтиране и строителство за сметка на общинския бюджет.

НЕ ПОДКРЕПИХМЕ изработване на ПУП за поземлен имот 5 дка, разположен в близост до регионалното депо за твърди битови отпадъци, защото не бе разяснено в детайли какво налага това? От думите на г-жа Иванова останахме с впечатлението, че компостираща инсталация ще бъде изградена на територията на самото депо и не е необходимо да се определят нови общински терени, освен ако не се цели същото да бъде разширявано. За да се случи това, обаче, би следвало преди всичко да се съобразят и спазят всички нормативни разпоредби, в това число екологични и да се установи дали е възможно и законно подобно разширение, като същото се обсъди и на ниво Регионално сдружение „Средногорие Еко”.

НЕ ПОДКРЕПИХМЕ направеното от кмета на община Златица предложение за драстично увеличение размера на такса битови отпадъци за 2018 г., както и приемане на План-сметката за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2018 г. Предлаганото увеличение е с близо 350%. Като пример посочваме: „Ако за апартамент с данъчна оценка 8000,00 лв. за 2017 г. таксата битови отпадъци е била 12,00 лв., то за 2018 г. тя трябва да бъде 40,00 лв.”. Така и не стана ясно кое налага подобно драстично увеличение. Стана ясно само, че сметката на общината, в което би следвало от такса битови отпадъци да има натрупани достатъчно средства, е почти празна.

НЕ ПОДКРЕПИХМЕ допълнението към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, защото отново бяха предложени завишени цени, свързани с таксата за извозване на твърдите битови отпадъци от гражданите за тяхна сметка до депото. Отново неаргументирано и без мотиви.

НЕ ПОДКРЕПИХМЕ Актуализацията на бюджета на Община Златица, защото той също не бе добре подготвен. Актуализирането на изразходваните от Община Златица средства би следвало да бъде направено след подробно запознаване как и защо се е наложило да бъде променен приетия от ОбС бюджет. Подкрепяйки подобно предложение, може да доведе до необратими последици за общината и нейните граждани, които от своя страна да обвинят общинските съветници в съучастие при извършване на редица закононарушения. А подобни се установяват от съответните органи в община Златица при оперирането с общинските средства. Най-голямата сума, която налага актуализацията на бюджета е заплащане на вноски по запорите на ПК „Златица 91” за неизплатени наеми. При положение, че в приетия бюджет за 2016г и 2017 г. има заложени средства за заплащане на наеми, не става ясно кое е наложило тяхното неизплащане. Проблемът с ПК „Златица 91” е изключително сериозен и създаден чрез подписаните неизгодни за община Златица договори за замяна, делба и наеми с Кооперацията. Тези договори са подписани от бившия кмет Стефан Попов. От друга страна, обаче, неизплащането на наемите за 2013г, 2014г. и 2015 г. е станало по решение на кмета инж.Магдалена Иванова, а не с решение на ОбС-Златица. Именно това неизплащане на наемите, но използване на помещенията, налага днес да се изплащат в големи размери претендирани лихви и пропуснати ползи, като сумата надвишава 200 хиляди лева. За това не носи отговорност ОбС-Златица, а този, който не е изплащал наемите, които от своя страна са предвидени в бюджета. А къде всъщност са отишли сумите от неизплатените наеми така и не стана ясно. Подобна актуализация с неясни причини не би подкрепил един разумен и мислещ човек.

Друга сериозна неяснота в предложената актуализация е, че Община Златица има недостиг на 285 хиляди лева в годишен размер по дейностите за сметосъбиране и прочие. Този недостиг е изключително тревожен и не бе разяснено как се е стигнало до него при положение, че в сметката на общината по това перо би следвало да има поне половин милион лева…

НЕ ПРИЕХМЕ направения от г-жа Иванова отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, защото: Аргументите на г-жа Иванова, че има множество подадени молби от граждани на община Златица за закупуване на парцели за жилищни нужди, се оказаха невярни. От 21 броя УПИ-та  интересът е проявен само за три от тях, които по случайност или не, НЕ са за жилищни, а за обществени нужди. Подобно разминаване в намеренията и действията не би следвало да бъде одобрено и подкрепено, защото буди основателни съмнения за редица нарушения.

Общинският съвет е висш орган на местната власт. Вземането на решения от този висш орган е отговорна задача. Нападките и обидите, които отправя общинския съветник Тодор Чомпалов в своята публикация, че „по същество отказваме да работим за общината,……от което страда общността” са неприемливи и най-вероятно продиктувани от собствения му опит и изяви като общински съветник.

Явно за инж. Чомпалов, необоснованото вдигане на данъците и таксите на „тихите, скромни и наивни избиратели” и безпричинното харчене на общинските пари НЕ Е проблем, може би защото дългогодишното заемане на съветническия пост го е накарало да се възприеме като незаменим и едва ли не пожизнен общински съветник, забравяйки, че заставането на тази позиция е преди всичко грижа и отговорност пред гражданите и избирателите.

Очакваме правото ни на отговор да бъде публикувано във вида, в който Ви го изпращаме на съответното място.

Подписали: инж. Асен Плахов – общински съветник от „Реформаторски блок”; инж. Димитринка Савовска – общински съветник от ПП „ГЕРБ”, Динчо Рашев – общински съветник от ПП „ГЕРБ”, Елена Герасимова – общински съветник от „Коалиция за Златица”, Десислава Айгърова – общински съветник от „Коалиция за Златица”, Аделина Павлова – общински съветник от „Реформаторски блок”, Димитър Димитров – общински съветник от „Коалиция за Златица”