Община Челопеч финализира дейностите по проект „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини”

На 19 април 2024г. в Община Челопеч се проведе заключителна пресконференция по проект „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини” № BGENVIRONMENT – 4.004-0018, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

На събитието присъстваха екипът по проекта с представители от всяка община партньор по проекта, граждани, гости, представители на медиите. 

„Преди по-малко от 2 години стартирахме амбициозен и многокомпонентен проект, предлагащ устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини. След 22 месеца работа, Ви поканихме, за да добият гласност постигнатите резултати. Със сигурност допринесохме за това, да се говори за зелен преход и в нашия регион.“ – с тези думи бе открита пресконференцията от г-жа Нина Калоянова – ръководител на проекта. Тя представи изпълнените дейности на територията на Община Челопеч, а именно – доставка и монтаж на покривна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник на сградата на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ на стойност 407 352 лв.; поставяне на зарядна станция за електромобили, захранена от фотоволтаична инсталация на територията на обществен паркинг на стойност 78 600 лв., позволяваща зареждане на електромобили на граждани и гости на общината със зелена енергия напълно безплатно.

Представители на екипа по проекта от страна на другите общини споделиха  резултатите от изпълнението на проекта на местно ниво. Г-жа Милена Паралеева – координатор, подчерта постиженията от изграждането на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за нуждите на сградата на Младежки център, Копривщица на стойност 29 472 лв. „Инсталираната мощност е 6kw, спестената енергия  – 7286 кВч, което води до спестени емисии 3,3 тона годишно. Младежкият център се посещава от близо 200 младежи месечно. Надяваме се, че макар това да е една малка стъпка, тя е стъпка в правилната посока към опазване на природните ресурси и околната среда.“ – добави още г-жа Паралеева.

Участието на Община Мирково като партньор по проекта е чрез изграждането на соларна система за топла вода за нуждите на Основно училище „Георги Бенковски“ на стойност 10 062,60 лв., която ползват 85 ученици и 26 учители и помощен персонал, както и чрез инсталиране на такава система в Детска градина „Дора Габе“ на стойност 14 042,40 лв., която ползват 58 деца и 14 учители и помощен персонал.

„С изграждането на тези две системи не само ще се допринесе за намаляването на парниковите газове, а също така и за намаляването на разходите за електроенергия. Благодарение на тези инсталации за една година са спестени 2,3 тона емисии.“ – сподели г-жа Мария Узунова – координатор по проекта от страна на Община Мирково.

Реализацията на проекта от страна на Община Златица е чрез въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в 250 домакинства на стойност 31 500лв. „Вече 10% от домакинствата на общината оползотворяват органични отпадъци чрез компостерите, като така се намаляват и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, а това води до намаляване количеството на биоразградими отпадъци при източника – 250 000 куб. м. годишно“ – подчерта г-жа Величка Костадинова – координатор по проекта от Община Златица.

„Друго постижение от нашия проект е, че 12 служители от 4-те общини получиха незаменими нови компетенции, посредством проведеното тридневно обучение от перфектни норвежки експерти на партньора IDNR. Климатично планиране, климатичен бюджет, намаляване на риска от наводнения, намаляване на емисии от автомобилния трафика и отопление бяха ключовите думи, летящи във въздуха през трите дни. А благодарение на 4-дневното обучение в Норвегия, 8 представители от четирите общини получиха опит в сектор енергетика, управление на отпадъците, води, разумно използване на природните ресурси и опазване на околната среда, дейности за намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на качеството на околната среда.“ – сподели още ръководителят на проекта – г-жа Калоянова.

„В своите стратегически документи, нашите общини са насочили усилия към намаляване на разходите за енергия на населението, чрез изпълнение на проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради, повишаване на енергийната независимост на домакинствата, чрез реализация на проекти по ВЕИ – Фотоволтаици, термопомпи, соларни инсталации за БГВ и създаване на работни места в сфери като ветроенергия, слънчева енергия и енергийна ефективност, което ще повлияе положително на местната икономика и заетостта.

Смятам, че имаме основание да сме удовлетворени от постигнатите резултати от изпълнението на съвместния ни проект, показахме добра практика за междуобщинско сътрудничество. Този опит ни дава увереност за търсене на нови възможности за бъдещи съвместни проекти.“ – с тези думи г-жа Калоянова закри пресконференцията.

Бенефициент по проекта е Община Челопеч. Партньори по проекта са общините Златица, Мирково и Копривщица. Чуждестранен партньор от страната донор Норвегия, е International Development Norway Research (Интернешънъл Девелопмент Рисърч Норуей).

Общата стойност на проект „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини” е 884 883,70 лв, като европейското финансиране възлиза на 867 712,14 лв.